Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

CPH School of Design and Technology

Copenhagen School of Design and Technology
KEA 300x194 CPH School of Design and Technology
Angol sza­kok száma 11
Tanulmányi terü­le­tek Business, Technology, Design
Tandíj nincs / €100 egy­szeri admi­niszt­rá­ciós díj
Diákok száma 9000
Helyek Koppenhága és kör­nyéke
Campusok száma 9
Hivatalos hon­lap https://www.kea.dk/en

 

A Copenhagen School of Design and Technology (KEA) –t 2008-ban ala­pí­tot­ták, és mára több ezer diák­já­val és 9 kam­pu­szá­val az ország egyik leg­na­gyobb design isko­lá­jává nőtte ki magát. A KEA öt kop­pen­há­gai aka­dé­mia fúzi­ó­já­ból jött létre.

Az intéz­mény fő kül­de­té­sé­nek tekinti, hogy diák­ja­i­nak pro­fesszi­o­ná­lis kép­zést nyújt­son, és olyan maga­san kép­zett szak­em­be­re­ket bocsás­son a mun­ka­vál­la­lói piacra, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben is meg­áll­ják a helyü­ket.

Az iskola célja, hogy az okta­tás és tudás köz­pont­jává, fóru­mává vál­jon Dánia hatá­rain belül és kívül egy­aránt. A KEA vallja, hogy a magas szín­vo­nalú okta­tás és tanu­lás alapja a nem­zet­közi együttmű­kö­dés.

Képzések, sza­kok

11 angol nyelvű sza­kot indít a főis­kola min­den évben (feb­ru­ári és szep­tem­beri kez­dés­sel). Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­ko­kat a ’Design and Technology’ kar indítja, amely főleg mul­ti­mé­dia, infor­ma­tika, gra­fika és elekt­ro­nika szak­irá­nyo­kat kínál hall­ga­tói szá­mára. Az intéz­mény fő pro­filja a design és mér­nöki kép­zés, ezért első­sor­ban azon érdeklődők­nek ajánl­juk, akik ez irá­nyú isme­re­te­i­ket kíván­ják szé­le­sí­teni.

Az aján­lott kur­zu­sok döntő több­sége Academy Professional kép­zés, amely annyit jelent, hogy a 3 és fél éves BA kur­zus felé­nél (2 év után) a diák meg­sze­rez­het egy aka­dé­miai dip­lo­mát, majd tanul­má­nyait foly­tatva egy szak­irá­nyos BA Top-Up kiegé­szítő kép­zés­sel sze­rez­heti meg bache­lor dip­lo­má­ját. Az AP Diploma a Bolognai rend­szer része, tehát ECTS pon­tok sze­rez­hetőek vele. Az Unió orszá­ga­i­ban illetve szá­mos Európán kívüli egye­te­men kiegé­szít­hető, foly­tat­ható. (Részleteket lásd A Dán Felsőoktatási Rendszer).

Az intéz­mény diák­ja­i­nak lehető­sége van az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — a KEA part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

A főis­kola kilenc jól fel­sze­relt, modern kam­pusszal ren­del­ke­zik Koppenhágában és a város von­zás­kör­ze­té­ben. Minden épü­let­ben könyv­tár, szak­tan­ter­mek sora és kel­le­mes han­gu­latú bár várja az ott tanu­ló­kat.

A KEA angol nyelvű kép­zé­se­i­nek lis­tája

 

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember