Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Költségek

pénz Költségek

Az aláb­bi­ak­ban egy rövid ismer­tetőt olvas­hat, amely­ben összegyűj­töt­tük az eset­le­ge­sen fel­me­rülő költ­sé­ge­ket melyek egy dániai kiköltözéskor/ott tar­tóz­ko­dás­kor fel­me­rül­het­nek. Az árak első ráné­zésre rémisztőek lehet­nek, úgy­hogy mielőtt tovább olvasna meg­je­gyez­ném, hogy a dán fize­té­sek rend­kí­vül maga­sak, így ha mun­kát talál magá­nak — legyen az rész­mun­ka­idős diák­munka, vagy tel­jes mun­ka­idő — az azért kapott fize­tés való­színű­leg fedezni fogja a havi meg­él­he­té­sét.

A kiuta­zás költ­sé­gei

Felvételi

 A Scandinavian Education Agency min­den főis­ko­lai kép­zésre jelent­kező diák­já­tól egy­sé­ges, 20 ezer Forintos kau­ciót szed be, melyet az első tel­je­sí­tett sze­mesz­ter után kérésre vissza­utal. A kau­ci­ó­ról további infor­má­ci­ó­kat ITT talál.

 Kiköltözés (cso­ma­gok): 

A kiköl­tö­zés egyik leg­fá­jóbb része ami­kor eldönt­jük, hogy mi az amit magunk­kal tudunk vinni, és mi az amit, hát­ra­ha­gyunk egy időre. Ha nincs ismerő­sünk vagy roko­nunk aki saját gép­jármű­vel meg tudná oldani a kiköl­töz­te­tést, akkor az ember­nek nagyon kell szá­mol­gat­nia, hogy mi az ami bele­fér a tömeg­köz­le­ke­dési vál­la­la­tok szűk cso­mag méret– és súly kor­lá­to­zá­sa­iba. A plusz bőrönd­hely meg­vál­tása, vagy a túl­súly kifi­ze­tése elég magas kiadá­so­kat jelent­het.

Azonban cso­mag­küldő szol­gá­la­tok vagy akár a posta segít­sé­gé­vel baráti áron küld­he­tünk ki nagyobb és nehe­zebb cso­ma­go­kat is, így több sze­mé­lyes tár­gyat is magunk­kal tudunk vinni. Egy nagy­já­ból 40KG súlyú, 50x60x70 méretű cso­ma­got kb. 10 ezer Ft –ért szál­lí­ta­nak ki Dániába.

 Repülővel

A leg­gyor­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb módja a kiuta­zás­nak. Koppenhágán és Billundon kívül jelen­leg nem köz­le­ke­dik Budapestről köz­vet­len járat más dániai váro­sokba, azon­ban ezek­ből a váro­sok­ból kiin­duló bel­földi repülő­já­ra­tok vagy a DSB nem­zeti vonat­tár­sa­ság jármű­vei áthi­daló meg­ol­dást jelent­het­nek a rep­tér és a végső cél­pont közötti távol­sá­go­kon. A leg­ala­cso­nyabb ára­kat álta­lá­ban a fapa­dos tár­sa­sá­gok kínál­ják ha sike­rül jó előre lefog­lalni a jegye­ket.  Egy retúr-repjegy ára, átla­go­san 500 DKK – 1800 DKK/fő. Könnyebséget jelent­het, hogy kiköl­tö­zés­kor elég csak egy irányba meg­venni a rep­je­gyet.

 Autóbusszal

Az autó­busz Prágán keresz­tül köz­le­ke­dik, ahon­nan átszál­lás­sal jut­hatsz el Koppenhágába majd Aalborgba vagy Aarhusba. Egy retúr busz­jegy ára Budapesttől Aalborgig átla­go­san 1000 DKK/fő.

Vonattal (Dánián belül):

Ha Dánián belül olyan város repterér/pályaudvarára érke­zünk ahon­nan még tovább kell utaz­zunk bel­föl­dön, aján­lott igénybe venni a Dán Állam­vas­utak (DSB) szol­gál­ta­tá­sait, melyek az orszá­gon belül a leg­több városba indí­ta­nak jára­to­kat.

TIPP! SCEDA Database hon­la­pun­kon rész­le­tes leírá­so­kat, fog­la­lási segéd­le­te­ket, pon­tos úti­ter­ve­ket lin­kek­kel és sok egyéb prak­ti­kus infor­má­ciót talál­hat a kiuta­zás­sal kap­cso­lat­ban.

 

Tartózkodás költ­sé­gei

Lakásbérlés/Kollégiumi szoba: 

Itt rög­tön egy pél­dát hozunk az egy­szerű­ség ked­vé­ért. Egy bel­vá­rosi 100m2–es, 3 szo­bás, fel­sze­relt kony­há­val (hűtő, sütő, kony­ha­pult) ren­del­kező apart­man ára, víz­zel és fűtés­sel Aalborgban havonta kb. 250.000 Ft, Aarhusban kb. 300.000 FT, Koppenhágában pedig nagy­já­ból 350.000 Ft. Beköltözéskor kau­ciót is kell fizetni az ese­tek túl­nyomó részé­ben, ami az imént emlí­tett ingat­lan ese­té­ben 750.000 és 1.300000 Ft között mozog. A depo­sit ára függ a lakás mére­tétől, elhe­lyez­ke­dé­sétől és a bér­be­adó­tól is, és nagy­já­ból 10.000 DKK-tól kezdőd­nek. Ezt a pénzt a szerző­dés­nek meg­fe­lelően fize­tik vissza kiköl­tö­zés­kor!

Ez az ár magas­nak tűn­het, azon­ban fel­hív­nánk a figyel­met arra, hogy egy ilyen lakást való­színű­leg nem egye­dül vesz­nek ki, tehát ez az összeg is osz­tó­dik. Például a fel­jebb emlí­tett lakásba akár 3–4 fő is beköl­töz­het, így a költ­sé­gek is lecsök­ken­nek fejen­ként havonta 100–140.000 Ft –ra, illetve beköl­tö­zés­kor is csak 250–420.000 Ft –ot kell fejen­ként kifi­zetni depo­sit gya­nánt. (A költ­ség­táb­lá­zat­ban a lak­ha­tás havi költ­sé­ge­i­nél, illetve a depo­sit­nál a fel­jebb emlí­tett 100m2–es lakást vet­tük pél­dá­nak és 3–4 főre bon­tot­tuk le a kiadá­so­kat).

Amint azt emlí­tet­tük a havi lak­bér álta­lá­ban tar­tal­mazza a fűtést és a vizet. Az elekt­ro­mos ára­mért és az inter­net szol­gál­ta­tá­sért külön kell fizetni. Továbbá attól füg­get­le­nül, hogy van-e tele­ví­zió készü­léke vagy rádi­ója az ember­nek vagy nincs, média adót kell fizetni ami évente 1300DKK körül mozog. Az áram és az inter­net díja nagy­já­ból  havi 300–400 fejen­ként.

Kollégiumi szoba bér­lé­sére is adó­dik lehető­ség. Ezek több­nyire egy ágyas szo­bák, nap­pa­li­val, tisz­tál­kodó helyi­ség­gel és kony­há­val, de létez­nek olya­nok is.  A kol­lé­gi­umi szo­bák havi­díja a leg­több­ször tar­tal­mazza a rezsi­költ­sé­get és az inter­net díját is, azon­ban bizo­nyos ese­tek­ben ezek további költ­sé­gek­kel jár­nak.

Azonban nem fel­tét­le­nül éri meg ilyen szo­bát bérelni, mert egyes lakás­ki­adó cégek vagy magán­em­be­rek ked­vezőbb aján­la­tot is kínál­hat­nak. A kol­lé­gium havi­díja függően a a kol­lé­gi­um­tól, a szo­bá­tól és az igé­nyelt extra szol­gál­ta­tá­sok­tól, nagy­já­ból 80–100 ezer Ft. Ezekért a szo­bá­kért is kér­nek depo­si­tot, azon­ban ennek összege ala­csony, kb. 80–160 ezer Ft.

Dániában nagyon gyak­ran épül­nek új kol­lé­gi­u­mok, azon­ban ezek leter­helt­sége igen magas. Nem rit­kán több hóna­pos váro­lis­ták van­nak, így min­den kiér­kező­nek azt taná­csol­juk, hogy gon­dol­koz­zon albér­let­ben is. Amennyiben ez nem lehet­sé­ges, a kol­lé­gi­umi szo­bára való igé­nyét már 3–4 hónap­pal a kiér­ke­zés előtt jelezze az intéz­mé­nyek­nél és kol­lé­gi­u­mok­nál!

TIPP! Amennyiben Koppenhágába nyert fel­vé­telt, min­den­képp a kol­lé­gi­umi szoba bér­lé­sét ajánl­juk, ugyanis az utóbbi évek­ben a laká­sok bér­leti díjai a fővá­ros­ban  és annak köz­vet­len von­zás­kör­ze­té­ben az egekbe szök­tek!

 Közlekedés: 

A leg­egész­sé­ge­sebb módja a köz­le­ke­dés­nek ha bicik­li­zünk. A jól kiépí­tett brin­gaút háló­za­ton könnyen és gyor­san eljut­ha­tunk bár­hová, és a váro­sok sem túl nagyok, így meg­eről­tetni sem kell magun­kat, ráadá­sul ingye­nes. Az idő­já­rás való­színű­leg nem lesz kegyes, de egy jó eső­ka­bát haté­kony társ lehet az ilyen hely­ze­tek­ben!

Ha mégis tömeg­köz­le­ke­désre szál­lunk, annak leg­fon­to­sabb jel­lemzője, hogy zónás rend­szer­ben műkö­dik. A köz­le­ke­dés  körül­be­lüli árait szin­tén a lenti táb­lá­zat­ban talál­ják.

 Élel­mi­szer árak: 

Ugyan az árak maga­sab­bak mint ott­hon, de ren­ge­teg ala­pé­lel­mi­szert be lehet sze­rezni a haza­i­hoz hasonló áron. Ha az ember­nek van havi 60–80 ezer Forintja élel­mi­szerre, abból már ki tudja hozni saját maga ellá­tá­sát. Néhány ala­pé­lel­mi­szer árát össze­szed­tük össze­ha­son­lí­tás­kép­pen:

 • zacs­kós toast kenyér: 240 Ft
 • 600g kenyér a pék­ség­ből: 800‑1000 Ft
 • 500g toast­ke­nyér: 200 Ft
 • 1L 0,1% tej: 160 Ft
 • 1L 3,5% tej: 360 Ft
 • 400g mar­ga­rin: 480 Ft
 • 400g sózott vaj: 720 Ft
 • vákum­cso­ma­golt fel­vá­gott: 400–800 Ft
 • 400g trappista-jellegű sajt: 600 Ft
 • 600g ser­tés karaj: 1600 Ft
 • 1,5L almalé: 320 Ft
 • 1L 100% narancs juice: 600‑1000 Ft
 • olcsó sör (0,33dl): 120 Ft+üveg
 • mire­lit pizza: 800 Ft
 • zöld­sé­gek: 400–600 Ft/2kg
 • 15db tojás: 720 Ft
 • 1 doboz Toffifee: 480 Ft

Oktatás, Egészségügy

Az egész­ség­ügy EU állam­pol­gá­rok­nak, illetve lak­ha­tási és mun­ka­vál­la­lási enge­déllyel ren­del­kezők­nek ingye­nes. A kór­há­zak jól fel­sze­rel­tek, az orvo­sok lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zik mun­ká­ju­kat, vala­mennyien beszél­nek ango­lul (ren­ge­teg magyar orvos is van), és a vára­ko­zási idő mini­má­lis.

Az okta­tás is INGYENES (EU állam­pol­gá­rok­nak), bele­értve a felsőok­ta­tást is. A leg­több sza­kon év ele­jén be kell fizetni egy egy­szeri regiszt­rá­ciós díjat (kb. 30.000 Ft), illetve meg kell vásá­rolni a tan­könyv­cso­ma­got, mely­nek ára szak­tól függően 100–120 ezer Ft –ért árul­nak.

TIPP! Ezeket a köny­ve­ket jóval olcsób­ban, már pár ezer Forintért is be lehet sze­rezni felsőbb éves hall­ga­tók­tól hasz­nál­tan ha valaki nem akarja újon­nan meg­vá­sá­rolni őket. Bizonyos sza­ko­kon nem kell tan­köny­ve­ket vásá­rolni, az anya­got a főis­kola biz­to­sítja ingye­ne­sen.

Továbbá van­nak olyan fakul­ta­tív tanul­má­nyi kirán­du­lá­sok melye­kért rész­vé­teli díjat kell fizetni, de ezek is jutá­nyos árúak és leg­több­ször több­na­pos kül­földi kör­utak. Természetesen szá­mos olyan út is van mely­nek költ­sé­geit az intéz­mény fedezi, így a hall­ga­tó­ság­nak ez tel­je­sen ingye­nes!

Össze­fog­lal­ván elmond­ható hogy Dánia nem a Föld leg­ol­csóbb országa, viszont oko­san gaz­dál­kodva meg lehet élni itt is. A magas árak­hoz sze­ren­csére magas fize­tés is páro­sul, így akár heti 10–15 óra diák­mun­ká­val is fent tudja magát tar­tani az ember.

Kiköltözés költ­sé­gei
(Az árak ezer HUF –ban értendőek)

Aarhus Aalborg Koppenhága
Kaució 300–350 250–300 275–420
Tankönyv 50–150 50–150 50–150
Bicikli 15–25 15–25 15–25
Utazás 20–25 40–70 20–25
Egyéb 100 100 100
Össze­sen 500–700 450–650 450–650

Megélhetés költ­sé­gei

(az árak ezer HUF-ban értendőek)

  Aarhus Aalborg Koppenhága
Utazás 14 12 10–24
Lakbér 100–120 80–100 90–140
Élel­mi­szer 60–70 60–70 60–70
Egyéb 25 25 30
Össze­sen 200–230 180–210 200–250

 Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Dániáról rész­le­te­seb­ben a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Városok

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a költ­sé­gek­kel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

kep for­rasa 1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember