Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Városok

daniai varosok VárosokMivel az embe­rek elkép­ze­lése és igé­nyei meg­osz­la­nak a lak­he­lyü­ket illetően, ezért a Scandinavian Education Agency Dánia több pont­ján: pél­dául a Jyllandi régi­ó­ban, fővá­ros kör­ze­té­ben vala­mint Fyn-szigetén is kínál kép­zé­se­ket hall­ga­tói szá­mára.

Minden város­nak meg­van a maga érde­kes­sége és bája, a válasz­tás csak hall­ga­tó­in­kon múlik. Jelen rövid fel­so­ro­lás­ban az álta­lunk java­solt váro­sok­ról nyúj­tunk bővebb infor­má­ciót. Területi elhe­lyez­ke­déstől függően a diák­élet, a köz­le­ke­dés, a lak­ha­tás, és a költ­sé­gek is jelentő­sen eltér­het­nek,  a konk­rét ada­to­kért kér­jük kat­tint­son az alábbi táb­lá­zat­ban sze­replő váro­sokra!

Dán Városok

Horsens

Odense

Aarhus

Aalborg

Randers

Viborg

Hjørring

Vejle

Esbjerg

Herning

 

 

Olvasson tovább Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a dániai váro­sok­kal kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510-98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 

További rész­le­tes infor­má­ciók a dániai váro­sok­ról — SCEDA Database - Szállás, köz­le­ke­dés, címek Dániában


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember