Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Koppenhága

Koppenhága (København)
the little mermaid copenhagen dk138 300x200 Koppenhága
Ország Dánia
Régió Hovedstaden
Lakosság 1.167.569 fő
Weboldal http://www.visitcopenhagen.dk/
Elhelyezkedés
 Koppenhága
Koppenhága a Google tér­ké­pen

 

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Dánia fővá­rosa hely­raj­zi­lag Sjælland és Amager szi­ge­tén fek­szik. Több mint egy­mil­lió lako­sá­val Skandinávia leg­né­pe­sebb városa. Az Øre­sund híd meg­épí­tése után (2000) üzleti, kul­tu­rá­lis és tudo­má­nyos szem­pont­ból is Európa északi köz­pont­jává nőtte ki magát. Stratégiai elhe­lyez­ke­dése és inf­ra­struk­tú­rája kiváló, ezért ren­ge­teg mam­mut­cég ren­dezi be itt főha­di­szál­lá­sát, szer­vezi ide kon­fe­ren­ci­áit. Felmérések alap­ján Európa leg­ma­ga­sabb élet­minő­sé­gét kínáló városa, emel­lett kör­nye­zet­ba­rát tevé­keny­sé­ge­i­nek köszön­hetően Európa-szerte nép­szerű cél­pont.

Közlekedés

A fővá­ros rep­tere Kastrup, ami Észak-Európa leg­na­gyobb és leg­for­gal­ma­sabb légi­ki­kötője. Magyarországról szá­mos köz­vet­len repülő­já­rat köz­le­ke­dik Dánia leg­na­gyobb váro­sába, töb­bek között fapa­dos jára­tok is. Továbbá elér­hető közel­ség­ben van a svéd­or­szági Malmö rep­tere is, ahon­nan szin­tén elér­hető Hazánk fővá­rosa a leg­na­gyobb közép-európai fapa­dos tár­sa­ság segít­sé­gé­vel.

Az inf­ra­struk­túra inten­zív fejlő­dé­sé­nek köszön­hetően Koppenhága ren­del­ke­zik Skandinávia egyik leg­szín­vo­na­la­sabb köz­le­ke­dési háló­za­tá­val. 6 helyi vonat, 2 metró, meg­szám­lál­ha­tat­lan mennyi­ségű busz, vala­mint hajó­já­ra­tok is ren­del­ke­zé­sünkre áll­nak a min­den­napi köz­le­ke­dés lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz.

Emellett meg kell említ­sük a Koppenhága egész terü­le­tén kiépí­tett bicik­li­uta­kat is, melye­ket meg­lepő módon a téli idő­szak alatt is elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­nak. Ami az ára­kat illeti, min­den­képp mér­le­gel­jünk az első havi bér­let meg­vá­sár­lása előtt, ugyanis a magyar­or­szági árak­hoz viszo­nyítva jelentős különb­sé­gek­kel szá­mol­ha­tunk.

Látványosságok

Tivoli – Koppenhága leg­nép­szerűbb élmény­parkja a város szí­vé­ben talál­ható. Saját vidám­parkja mel­lett az azt körül­vevő park egyedi han­gu­lata és varázs­la­tos  deko­rá­ci­ója ejt­het min­ket ámu­latba. Számos szín­vo­na­las étte­rem és szín­pad sok­szo­rozza az oda­lá­to­ga­tók kikap­cso­ló­dási lehető­sé­geit, vala­mint ez a kis terü­let ad ott­hont min­den évben a híres kop­pen­há­gai kará­cso­nyi vásár­nak is.

Amalienborg Kastély – A kirá­lyi pár rezi­den­ci­ája, hatal­mas épí­té­szeti remekmű a rokokó kor­sza­ká­ból. A Dán Királyi Gárda által 24 órás szol­gá­lat­ban védett épü­let, az őrség­vál­tás min­den nap déli 12-kor tekint­hető meg.

Dán Nemzeti Múzeum – Dánia leg­na­gyobb kul­túr­tör­té­neti múze­uma. Az épü­let egy kar­nyúj­tásra talál­ható Koppenhága leg­hí­re­sebb és leg­ked­vel­tebb vásár­ló­ut­cá­já­tól. A múzeum egy kép­ze­let­beli uta­zásra repít el min­ket Dánia kul­túr­tör­té­ne­té­nek kor­sza­ka­iba, a jég­kor­szak szar­vas­va­dá­sza­i­tól egé­szen nap­ja­in­kig.

Christiania – Története 1971-ben kezdő­dött, ami­kor a helyi fia­ta­lok beköl­töz­tek az utol­jára a máso­dik világ­há­bo­rú­ban hasz­nált – és a ’60-as évek­ben tel­je­sen magára hagyott –hadi­ten­ge­ré­szeti barak­kokba. Az ott­la­kók egy saját kis tár­sa­dal­mat ala­kí­tot­tak ki maguk­nak. Lett saját pos­tá­juk, okta­tási intéz­mé­nyeik, önkor­mány­za­tuk.

Természetesen meg­osz­totta a véle­mé­nye­ket a városka szí­vé­ben lét­re­ho­zott külön­álló „állam” gon­do­lata, ezért rend­sze­re­sek a konf­lik­tu­sok. A prob­lé­mát egy poli­ti­kai dön­tés oldotta meg, ugyanis  az akkori kor­mány végül szo­ci­á­lis kísér­let­nek nyil­vá­ní­totta a terü­le­tet, ezzel biz­to­sítva az ott­la­kók­nak az  izo­lált élet­forma fenn­tar­tá­sát. Azóta teltek-múltak az évek, és a Christiania ellen demonst­rá­lók – a szo­ci­á­lis kísér­le­tet meg­emésztve – újabb aka­dállyal talál­ták szembe magu­kat, ami való­színű­leg vég­leg el fogja dön­teni Christiania sor­sát. Tény ugyanis, hogy Andersen Kishableány szobra után Christiania Dánia máso­dik leg­lá­to­ga­tot­tabb turisz­ti­kai helye, ami meg­ma­gya­rázza, hogy miért nem érdeke az állam­nak és a poli­ti­kai veze­tés­nek, hogy bezárja azt, elvágva magát ezen jelentős bevé­teli for­rás­tól. A “szo­ci­á­lis kísér­le­tekről” alko­tott véle­mé­nyünktől füg­get­le­nül min­den­képp érde­mes leg­alább egy­szer ellá­to­gatni Koppenhága ezen kis sze­pa­rált részére, ugyanis az atmo­szféra és a han­gu­lat min­den­képp magá­val ragadó. Azonban van­nak sza­bá­lyok, ame­lyek még itt is érvé­nye­sek. Például mielőtt vér­beli turis­ta­ként 200-szoros opti­kai zoom­mal ellá­tott fény­ké­pező­vel, áll­vá­nyos­tul indul­nánk el a Pusher street-re, olvas­suk el figyel­me­sen a táb­lá­kon elhe­lye­zett tilal­ma­kat.

Klampenborg Beach – Koppenhága leg­nép­szerűbb ingye­nes strand­te­rü­lete, ahol a nyári idő­szak­ban embe­rek szá­zai töl­tik meg a ten­ger­part ezen sza­ka­szát, és veszik igénybe a fel­ál­lí­tott ingye­nes strand­röp­lab­da­pá­lyá­kat, vagy össze­ül­nek egy baráti BBQ-sütögetésre.

A kis­hab­le­ány szo­bor – Bár Koppenhága leg­fel­ka­pot­tabb turisz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­gá­ról beszé­lünk, ne készül­jünk se egy római Colosseum, se egy bar­ce­lo­nai Sagrada Familia lenyűgőző lát­vá­nyára. Gyalogosan a ten­ger­par­ton, illetve Canal Tours (város­néző hajó) igény­be­vé­te­lé­vel is meg­kö­ze­lít­hető.

logo1 246x300 KoppenhágaSzórakozási lehető­sé­gek és prog­ra­mok

Ofelia Beach – Nyári idő­szak­ban min­den csü­tör­tö­kön és pén­te­ken ingye­nes kon­cer­tek­kel vár min­ket a kikötő Kongens Nytorv köze­lé­ben, ahol hétről hétre dán ban­dák szó­ra­koz­tat­ják a nagy­ér­deműt.

Vega – Ha éppen fedett helyen kere­sünk kon­cer­tet estére, eset­leg a világ min­den részéről jött kül­földi zene­ka­rok pro­duk­ci­ó­ira vagyunk kíván­csiak, a Vega kínál magas szín­vo­nalú szó­ra­ko­zást az oda­lá­to­ga­tók szá­mára.

Parkok – Koppenhága szí­vé­ben ren­ge­teg park­kal és zöld­öve­zet­tel talál­koz­ha­tunk, a leg­szeb­bek Norreport köze­lé­ben talál­ha­tóak, ahová nya­ranta több ezer fia­tal láto­gat el.

Studenterhuset Køben­havn – A város szí­vé­ben, Norreporttól gya­log 5 percre talál­ható a kop­pen­há­gai Student House, amely töb­bek között a diá­kok­nak szóló ita­lak­ci­ók­nak és a hely­ben meg­ren­de­zett kon­cer­tek­nek köszön­hetően hatal­mas nép­szerű­ség­nek örvend a helyiek köré­ben. Nyáron a mel­lette fekvő sza­bad­téri terü­le­ten utcai fesz­ti­vá­lok soka­sága  várja az oda­lá­to­ga­tó­kat.

Állat­kert – Ha állat­kertbe sze­ret­nénk menni, ter­mé­sze­te­sen meg­te­het­jük ezt Koppenhágában is. Egy cso­dá­la­tos park vár min­ket a város szí­vé­ben, amely remek kikap­cso­ló­dás­sal kecseg­tet min­denki szá­mára. A meg­kö­ze­lí­tésről, jegy­árak­ról a kert hiva­ta­los web­site–ján talál infor­má­ciót.

Kocsmák – A téli idő­szak­ban nő meg rájuk a keres­let, első­sor­ban Dánia sze­szé­lyes idő­já­rá­sá­nak köszön­hetően. Bár a bel­vá­ros­ban – olyan helye­ken, mint az Australian Bar –  szá­mol­nunk kell a pénz­tár­cán­kat nem kímélő árak­kal ( korsó sör = 40 korona), akad­nak olcsóbb opciók is a diá­kok szá­mára. Íme a javas­la­tunk a kiruc­cani vágyók­nak.

Fitness World - A dán tulaj­don­ban levő cég olyan­nyira kinőtte magát az elmúlt 7 évben, hogy mára már majd­nem 100 edző­terme van szerte az ország­ban. Havi bér­let vásár­lása ese­tén  lehető­sé­günk van a kon­di­te­rem hasz­ná­la­tára, csak­úgy, mint a külön­böző edzé­se­ken (pl. Yoga, Pilates, Thai-box, Zumba, Dance stb.) való kor­lát­lan rész­vé­telre. Árak és további infor­má­ciók itt.

TIPP! Ha további — főleg éjsza­kai — szó­ra­ko­zási lehető­sé­gek után kutat, keresse fel a PartyInDK hon­lap­ját.

Összes­sé­gé­ben tehát elmond­ható, hogy Koppenhága a kel­le­mes és a magas szín­vo­nalú élet­kö­rül­mé­nyek mel­lett Európa egyik leg­gyor­sab­ban fejlődő városa. Tengernyi lehető­sé­get kínál azok­nak, akik itt sze­ret­nék tovább épí­teni jövő­jü­ket. A nyu­godt, jóléti tár­sa­dalmi han­gu­lat keve­re­dik itt a pörgős nagy­vá­rosi élet­tel, így alkotva töké­le­tes kom­bi­ná­ciót a város lakói szá­mára.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Aarhus a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

;”


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember