Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dániába jelentkezés lépésről-lépésre!

A Dán Felsőoktatás jelent­ke­zési rend­szere, a 2014 őszétől kezdődő sza­kokra Február 1-én nyílt meg. Habár a határidő Március 15-én jár le, érde­mes minél hama­rabb jelent­kezni, így ugyanis több lehető­sé­ged lesz a nyelvi teszt meg­írá­sára (erről bőveb­ben lej­jebb olvas­hatsz), és hama­rabb meg­tu­dod hogy melyik intéz­ménybe nyer­tél fel­vé­telt.

Ebben a rövid cikk­ben arról olvas­hat­tok, hogy milyen lépé­se­ket kell meg­tenni, a jelent­ke­zés ideje alatt.

college application2 Dániába jelentkezés lépésről lépésre!

Előtte azon­ban sze­ret­nénk fel­hívni a figyel­me­te­ket követ­kező ren­dez­vé­nyünkre, ahol azo­kat várunk akik még nem vet­tek részt SCEDA pre­zen­tá­ción, és érdeklőd­nek sza­kok, kép­zés­faj­ták, intéz­mé­nyek, váro­sok, költ­sé­gek és diák­munka után.

Március 3-án 16:00-kor várunk szin­tén a Soter-Line Központban!
Részletek és prog­ram

Álta­lá­nos infor­má­ciók:

 • Jelentkezési peri­ó­dus: Február 1. — Március 15.
 • Max. 8 sza­kot lehet beje­lölni, de 4-nél töb­bet nem aján­lunk
 • Ami a fel­vé­tel­nél szá­mít: jelent­ke­zés leadá­sá­nak (Signature Page elkül­dése) idő­pontja, jegyek (11 év vége, 12. félév), nyelvi teszt/nyelvvizsga ered­mé­nye, moti­vá­ciós levél

Részletes infor­má­ció a jelent­ke­zésről

A jelent­ke­zési rend­szer hasz­ná­lata:
Magyar nyelvű útmu­tató:
Az Optagelse, azaz a köz­ponti fel­vé­teli rend­szer hasz­ná­lata

A Signature Page-ek online elkül­dése (fon­tos!!!)

A Stand-by opció veszé­lyei

Segédletek és min­ták:

Motivációs levél — Segédlet: Mit és hogyan írjak?

Motivációs levél — Levélpapír

Jegytáblázat minta

Facebook oldal és cso­port:
Oldal:
Külföldi tovább­ta­nu­lás
Csoport:
Továbbtanulás Dániában 2014

A kol­lé­gi­u­mok és diák­szál­lá­sok link­jei:
Jelentkezni már most érde­mes még a jelent­ke­zés és fel­vé­tel előtt!

Koppenhága

Aalborg

Aarhus

Randers

Viborg

Odense

Herning

Országos kereső

 

A jelent­ke­zés menete
(idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés
 2. SCEDA Kaució befi­ze­tése
 3. Oxford Online Placement Test (ha szük­sé­ges)
 4. Dokumentumok elkül­dése a SCEDA-nak
 5. Dokumentumok ellenőr­zése és vissza­kül­dése a SCEDA által
 6. Jelentkezés az Optagelse-n (köz­ponti fel­vé­teli rend­szer)
 7. Signature Page(k) elkül­dése az intéz­mé­nyek­nek
 8. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 9. SCEDA Plus! / Light! szol­gál­ta­tás elérése
 10. Pre-Arrival Meeting Budapesten
 11. SCEDA Seminar Dániában (Aalborg, Aarhus, Koppenhága)

Amennyiben kér­dé­sed merült fel a dániai felsőok­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban, keress bát­ran az info@sceda.eu címen!

Üdvöz­let­tel,

A SCEDA csa­pata

 

Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember