Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dániai Felsőoktatási Tájékoztató!

tajekoztato kicsi Dániai Felsőoktatási Tájékoztató!

2014 Március 3-án Dániai Felsőoktatási Tájékoztatót tar­tunk. Gyere el, ha érde­kel a Dániában való tovább­ta­nu­lás, és sze­ret­nél új lehető­sé­gek­kel meg­is­mer­kedni. A ren­dez­vé­nyen előa­dást tar­tunk a dán felsőok­ta­tási rend­szerről, illetve külön­böző sza­kok­ról és intéz­mé­nyekről Dánia szerte.

Emellett bemu­ta­tásra kerül­nek majd a fel­vé­teli pro­ce­dúra, és a kol­lé­gi­umi jelent­ke­zés lépé­sei is.

Az előa­dá­sok után a hely­szí­nen lehető­ség lesz nyelvi teszt meg­írá­sára is! Kaució fizet­hető a hely­szí­nen.

Nyelvvizsga hiá­nyá­ban ez elen­ged­he­tet­len fel­té­tele a Dániába való jelent­ke­zés­nek!

 

Program:

15:45– Előadás
17:00 — Nyelvi teszt

 

Időpont és hely­szín:

oxford english testing oopt Dániai Felsőoktatási Tájékoztató!

Soter-Line Oktatási Központ2014. már­cius 3. 15:45–19:00

1073 Budapest, Erzsébet Krt. 7. TÉRKÉP

 

Gyere el és ismerd meg dániai lehető­sé­ge­i­det!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember