Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Továbbtanulás Dániában és a Gyakorlat Alapú Oktatás

Gondolkoztál már azon hogy nem­zet­közi dip­lo­mát sze­rezz? Hogy kül­földi kap­cso­la­to­kat építs és nem­zet­közi kar­ri­ert építs?

Ha a vála­szod igen, akkor ez a te lehető­sé­ged arra hogy kül­föl­dön tanulj tovább és sze­rezz dip­lo­mát, ráadá­sul tan­díj­men­te­sen!

Dánia egyre nép­szerűbb a kül­földi diá­kok szá­mára, hiszen okta­tási rend­szere biz­to­sítja a magas szín­vo­nalú okta­tást és a tan­díj­men­tes­sé­get. Ezen kívül a dán felsőok­ta­tás híres gya­kor­lat köz­pon­tú­sá­gá­ról, probléma-orientált meg­kö­ze­lí­té­se­iről és vita­köz­pontú okta­tá­sá­ról.

A dán felsőok­ta­tás lényege hogy a hall­ga­tó­kat meg­is­mer­tesse a valós élet­ben fel­me­rülő prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­val, és hogy elsa­já­tít­sák a képes­sé­get ezen prob­lé­mák meg­ol­dá­sára. A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek szo­ros kap­cso­lat­ban áll­nak a mun­ka­erő­piac sze­replői­vel, így iga­zít­ják a tan­ter­vet a vál­tozó mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez, ezzel biz­to­sítva hogy a tanuló nap­ra­kész, hasz­nál­ható és igé­nyelt tudást kap­jon.

Dánia a kül­földi tovább­ta­nu­lásra vágyók egyik ked­velt cél­pontja, és ezt köszön­heti rugal­mas felsőok­ta­tási rend­sze­ré­nek, és tan­díj­men­tes kép­zé­se­i­nek melyek nem­zet­kö­zi­leg is elis­mer­ten magas szín­vo­na­lúak.

De mi is az a Probléma-központú és Gyakorlat-orientált okta­tás? 

A Probléma Közpotú Oktatásról szóló cik­künk hama­ro­san meg­je­le­nik, ahol rész­le­te­sen olvas­hat a dán kép­zési struk­tú­rá­ról.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember