Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dániai Továbbtanulás — Study in Denmark! De miért is?

A Dániában való tovább­ta­nu­lás­nak való­ban sok elő­nye van egy hazai felsőok­ta­tási intéz­mény­hez képest, de ugyan­úgy van­nak hát­rá­nyai is. A hát­rá­nyok közé tar­to­zik pél­dául a magyar­hoz képest magas árszín­vo­nal, a saját kom­fort­zó­ná­ból való kilé­pés (Dániában bizony lábra kell állni, és önál­ló­sodni) és ter­mé­sze­te­sen a távol­ság a bará­tok­tól, csa­lád­tól.

Azonban az is elmond­ható, hogy a dániai tovább­ta­nu­lás ren­ge­teg előnnyel is jár, mint pél­dául:

  • angol és dán nyelv isme­rete
  • nem­zet­közi kap­cso­lat­épí­tés
  • gya­kor­lat alapú felsőok­ta­tás
  • prob­léma köz­pontú okta­tás
  • diák és pálya­kezdő mun­ka­le­hető­ség
  • nem­zet­kö­zi­leg elis­mert dip­loma angol nyel­ven

Ezek az elő­nyök a magyar­or­szági mun­ka­erő­pi­a­con is sokat szá­mí­ta­nak, de az euró­pai pia­co­kon is hasz­not lehet velük haj­tani.

Az elő­nyökről és hát­rá­nyok­ról is olvas­hatsz dániai tovább­ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos hon­la­pun­kon itt, vagy a  Dániai felsőok­ta­tási kép­zé­sek­kel kap­cso­la­tos blo­gun­kon.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember