Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dániai továbbtanulás: minden infó

Február 1-től már­cius 10-ig tart a dániai jelent­ke­zési peri­ó­dus. Ez azt jelenti hogy a már kész jelent­ke­zé­sek szer­dán továb­bít­ha­tóak a dán köz­ponti rend­szerbe.

Azok a diá­kok akik hamar jelent­kez­nek, nagyobb eséllyel pályáz­nak és választ is hama­rabb kap­nak az intéz­mé­nyektől. Mivel a minisz­té­ri­umi ren­de­let maxi­ma­li­zálja az egy osz­tály­ban lévő egy nem­ze­ti­ségű hall­ga­tók ará­nyát (max. 20% / ország), érde­mes minél előbb jelent­kezni hogy a kvóta be ne tel­jen.

Minden a dániai jelent­ke­zésről — sceda.eu

Jelentkezés:

1. A Dániába való jelent­ke­zés elsőd­le­ges határ­ideje már­cius 15. 12:00, azon­ban a UniversityAdmission rend­sze­rébe már már­cius 10 24:00-ig fel kell töl­teni a sze­mé­lyes infor­má­ci­ó­kat, kivá­lasz­tott sza­ko­kat, a moti­vá­ciós leve­letGradeTable–t és a nyelv­vizsga ered­mé­nye­ket. Külön moti­vá­ciós levél szük­sé­ges min­den pri­o­ri­tásra. A lin­kekre kat­tinva letölt­hető a segéd­let és a jegy­táb­lá­zat min­tája.

Mesterképzéseknél szük­ség van a transcript-re, course description-re és a nyelv­vizs­gára való beirat­ko­zás doku­men­tá­ci­ó­jára.

A UniversityAdmission a mi rend­sze­rünk, az itt kivá­lasz­tott sza­kok és fel­töl­tött doku­men­tu­mo­kat csak mi lát­juk. Ezeket továb­bí­tás előtt ellenőriz­zük.

Amennyiben olyan kép­zésre is jelent­ke­zel melyet a szak­ke­reső­ben nem találsz meg, add a pri­o­ri­tá­sok­hoz a ‘University of Your Choice’ kép­zést és kom­mentbe írd be az egye­tem és szak nevét. Maximum 1 ilyen szak lehet a port­o­li­ó­ban és nem lehet első pri­o­ri­tás.

2. Dániában 6 sza­kot lehet meg­je­lölni, de java­sol­juk hogy 2–3 szak­nál töb­bet ne jelölj be, mert az ezen felüli pri­o­ri­tá­so­kat nem fel­tt­le­nül veszik figye­lembe. Inkább fóku­szálj az első 2-re.

3. A főis­ko­lák, aka­dé­miák elfo­gad­ják az Oxford Placement Test–et is, így a nyelv­vizs­gá­val nem ren­del­kezők is jelent­kez­het­nek. A tesz­tet három­szor lehet meg­pró­bálni, vidé­ki­ek­nek online is.

4. A SCEDA/StudyGuide kau­ciót a regiszt­rá­ció után szük­sé­ges befi­zetni ugyanis ez fel­té­tele a jelent­ke­zés továb­bí­tá­sá­nak. Ennek összege 20 000 ft. és az első elvég­zett sze­mesz­ter után vissza­fi­ze­tésre kerül. Amennyiben ez nem tör­té­nik meg a határidőn belül, saj­nos nem áll módunk­ban a jelent­ke­zést továb­bí­tani.

5. A UniversityAdmission rend­sze­rébe ha min­den infor­má­ció fel van töltve, a SUBMIT APPLICATION gombra kat­tintva válik vég­le­gessé a jelent­ke­zés (Jelentkezésed / Submit app­li­ca­tion fent). A jelent­ke­zést csak akkor továb­bít­juk, ha a jelent­ke­zés SUBMIT-elve lett.

6. Ha kész vagy a jelent­ke­zés­sel, regiszt­rá­lunk téged a dán nem­zeti jelent­ke­zési rend­szerbe. Erről kapsz egy e-mailt a belé­pési link­kel. Ezt az e-mailt azon­nal továb­bítsd nekünk az opta@sceda.eu címre! Amíg ezt nem teszed meg, nem tud­juk elkez­deni a jelent­ke­zé­sed kitöl­té­sét!

7. Amikor a jelent­ke­zé­sed elké­szült, elküld­jük neked a Signature Page-ket melye­ket ki kell nyom­tat­nod, alá­ír­nod, bes­can­nel­ned és elkül­de­ned a ferenc.pajko@sceda.eu címreEz szin­tén sürgős, amennyi­ben a Signature Pageidet nem tud­juk továb­bí­tani már­cius 15. 12:00-ig, a jelent­ke­zé­sed érvény­te­lenné válik. Signature Paget min­den meg­je­lölt szak­hoz külön kapsz, így min­det küldd vissza.

8. Kész! :) Más dol­god nincs a jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban! Megkapod a database.sceda.eu hoz­zá­fé­ré­sed, hogy már most el tudd kez­deni a szál­lás és mun­ka­ke­re­sést, hiva­ta­los ügyek inté­zé­sét.

Kérdésedet vár­juk! Írj nekünk az info@studyguide.eu-ra, vagy hívj min­ket a 30/510‑9804-es szá­mon! 

Ingyenes kon­zul­tá­ció kérés

Online infor­má­ció kérés


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember