Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Design and Business — KEA

ID 10083010 300x199 Design and Business   KEA
Képzés Információ
Képzés neve BA Degree in Design and Business (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€ 17050
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Designer
  • Fashion Consultant
  • Lifestyle Consultant
  • Communicator
  • Purchaser

Ez a három sze­mesz­te­res top-up bache­lor kép­zés össze­köti a design és az üzlet vilá­gát, hogy a vég­zett hall­ga­tók ne csak a szakma ter­ve­zés és design részé­vel legye­nek tisz­tába, hanem annak üzleti von­za­ta­i­val is. Annak érde­ké­ben, hogy ele­get tud­junk tenni nap­ja­ink egyik leg­fon­to­sabb elvá­rá­sá­nak, név­sze­rint a kör­nye­zet­vé­de­lem­nek, az egész okta­tás folya­mán kiemelt sze­rep­hez jut a fenn­tart­ható fejlő­dés.  Ily’ módon alkal­massá téve a hall­ga­tó­kat hogy könnye­dén meg­áll­ják helyü­ket a mun­ka­erő­piac elvá­rá­sok­kal teli köze­gé­ben.

 A kép­zés első sza­ka­szá­ban négy fő témát tár­gyal a szak, még­pe­dig: “Design”, “Business”, “Sociology”, “Methods and Science”. Ezek után spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gya­kat vehet­nek fel a hall­ga­tók ahol kita­nul­hat­ják a divat, a kom­mu­ni­ká­ció vagy a keres­ke­de­lem for­té­lyait.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

A prog­ram három sze­mesz­terre tago­ló­dik és a köte­lező tan­tár­gyak mel­lett, tar­tal­maz még sza­ba­don választ­ha­tó­a­kat is, ezzel garan­tálva, hogy min­den hall­gató meg­ta­lál­hassa a hozzá leg­job­ban illesz­kedő tan­me­ne­tet.

1. Szemeszter Témakörei 2. Szemeszter Témakörei 3. Szemeszter Témakörei
Design Specializációs tan­tár­gyak Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Business Záróvizsga
Sociology
Methods and Science
Specializációs tan­tár­gyak:

  • Fashion
  • Communication
  • Purchase

Témakörök Leírása:

Susatinable Fashion
Elsősorban meg­ta­nítja, hogyan készít­sünk fenn­tart­ható és kör­nye­zet­tu­da­tos ter­mé­ke­ket illetve szol­gál­ta­tá­so­kat. A prog­ram végig­ve­szi az egész folya­ma­tot a ter­ve­zéstől a kivi­te­le­zé­sig. A tanu­lók, ha ezt a spe­ci­a­li­zá­ciót választ­ják, talál­koz­hat­nak töb­bek között: írott, szó­beli, vizu­á­lis és digi­tá­lis kom­mu­ni­ká­ciós for­mák­kal; tren­dek­kel; szo­cio­ló­gi­á­val; pro­to­tí­pu­sok készí­té­sé­vel és ter­mé­sze­te­sen a szak­má­hoz kap­cso­lódó mód­szer­tann­nal.

Sustainable Communication
A téma­kör a fenn­tart­ható fejlő­dést tanítja meg integ­rálni külön­böző nyom­ta­tott, vizu­á­lis és online media plat­for­mokba. A tárgy lényege, hogy olyan szak­em­be­re­ket képez­ze­nek akik érte­nek a fenn­tart­ha­tó­ság­hoz és mind­ezt képe­sek kom­mu­ni­kálni pél­dául egy vál­la­lat manage­ment­jé­nek majd imp­le­men­tálni azo­kat.

Sustainable Purchase
A divat­tal kap­cso­la­tos ter­me­lés­sel és érté­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zik ez a spe­ci­a­li­zá­ciós téma­kör, ame­lyen keresz­tül meg­is­mer­het­jük pél­dául a piac műkö­dé­sét és az ipar­ral kap­cso­la­tos jogi ren­del­ke­zé­se­ket.

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

TOVÁBBTANULÁS ÉS ELHELYEZKEDÉS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek

További infor­má­ciók

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

Forrás: kea.dk
Kép for­rás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember