Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Design-Fashion — VIA TEKO

teko logo 300x173 Design Fashion  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Design-Fashion
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
1–2. sze­mesz­ter: €12.000, 3–4. sze­mesz­ter: €12.000
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Style his­tory
 • Brand ID and Product devel­op­ment
 • Design
 • Business eco­nomy
 • Technology
 • Global com­mu­ni­ca­tion
 • Graphic
Karrierlehetőségek
 • Assistant wit­hin the fashion and lifestyle sec­tor
 • Developing designer’s col­lec­ti­ons

Az egye­tem ezen AP prog­ramja alap­vető kom­pe­ten­ciát kínál hall­ga­tó­i­nak első­sor­ban a divat vilá­gá­ban.
A kép­zés során a márka és annak kol­lek­ci­ó­já­nak össze­han­go­lá­sá­tól kezdve, a cél­cso­port meg­is­me­ré­sén át, a tren­dek és ten­den­ciák kiis­me­ré­séig ren­ge­teg hasz­nos gyakorlat-orientált pro­jek­te­ken vesz­nek részt a diá­kok hogy később minél könnyeb­ben talál­ják fel magu­kat és minél sike­re­seb­bek legye­nek  a mun­ka­erő­pi­a­con, a divat vilá­gá­ban. A prog­ram során töb­bek között divat­ter­vezők­kel, mar­ke­ting spe­ci­a­lis­ták­kal való közös mun­kák segí­tik a hall­ga­tók fejlő­dé­sét.

Az okta­tás kife­je­zet­ten gyakorlat-központú, a 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed leküz­dé­sére, keze­lé­sére.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember