Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Design, Technology and Business — Fashion — KEA

ID 10095400 273x300 Design, Technology and Business   Fashion   KEA

Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Design Technology and Business
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€23.250
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Magazinok és Újsá­gok szer­kesztő­sé­gé­ben
  • Nyomdákban
  • Marketing osz­tá­lyo­kon
  • Illusztrátor
  • Project Kordinátor

A kép­zés bete­kin­tést nyújt a ter­ve­zés, a mar­ke­ting és a ter­mék érté­ke­sí­tés külön­böző aspek­tu­sa­iba, a ruha, bútor és belsőé­pí­té­szet terü­le­tein.

A szak tel­je­sí­tése során — az intéz­mény kap­cso­la­ta­i­nak köszön­hetően — a hall­ga­tók közeli kap­cso­lat­ban lesz­nek az ipar­ág­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­tok közös­sé­gé­vel, hogy a diák az intéz­mény­ben kiadott pro­ject elké­szí­té­sé­hez akár magá­tól a pro­jectben sze­replő vál­la­lat­tól is tud­jon taná­cso­kat kérni.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

Szemeszter Témakör
1 Design, Technology and Business
2 Design
Marketing
3 Specializációs tan­tár­gyak
4 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

Témakörök Leírása:

Design, Business and Technology
A tan­tárgy a ter­ve­zési folya­mat, az érték filo­zó­fia és az esz­té­tika meg­is­mer­te­té­sét szol­gálja. Átfogó képet mutat az üzlet, érté­ke­sí­tés és kom­mu­ni­ká­ció közötti kap­cso­la­tok­ról, miköz­ben az embe­rek, az őket körül­vevő kör­nye­zet és tech­no­ló­gia kap­cso­la­tot vizs­gálja.

Design
A tan­tárgy célja, hogy fej­lessze kre­a­ti­vi­tá­sát és inno­va­tív gon­dol­ko­dásra és önál­ló­ságra ösz­tö­nözze a hall­ga­tó­kat.

Production
A ter­mék­fej­lesz­tési folya­mat­hoz kötődő leg­fris­sebb tech­no­ló­gi­á­kat és elmé­le­te­ket mutatja be. Kitérve a külön­böző ko-operációs kap­cso­la­tok, a kom­mu­ni­ká­ció és a minő­ség manage­ment fon­tos­sá­gára.

Business
A tan­tárgy a keres­ke­de­lem­mel, vál­la­lati pénz­ügyek­kel és a hatá­lyos jog­rend­szer ide­vágó része­i­vel fog­lal­ko­zik.

Marketing
Különböző mar­ke­ting prak­ti­kák­kal ismer­tet meg, hang­súlyt fek­tetve a kon­cep­ció fej­lesz­tésre.

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

TOVÁBBTANULÁS ÉS ELHELYEZKEDÉS

A végző­sök­nek lehető­sé­gük van más­fél éves Top-Up kép­zés kere­tein belül BA dip­lo­mát sze­rezni. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai felsőok­ta­tás­banAmennyiben a prog­ram elvég­zése után a végzős hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, az AP dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra.

Top-up kur­zu­sok

A Top-up prog­ra­mok három fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a szak­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Design, Technlogy and Business — Graphics kép­zés­hez az alábbi BA Top-Up kur­zu­sok kap­cso­lód­nak:

Hasonló kép­zé­sek

További infor­má­ció 

JELENTKEZÉS A SZAKRA

oldal for­rasa kep for­rasa 1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember