Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Design, Technology and Business — Graphics — UCN

 ID 10036940 300x199 Design, Technology and Business  Graphics  UCN
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Design, Technology and Business — Graphics
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€4.600/szemeszter
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Design
 • Technology
 • Marketing
 • Business
 • Production
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Promotional video– Screen gra­p­hics
 • Packaging Design
 • Modern Branding
 • 3D Design
 • Typography
Karrierlehetőségek
 • Magazinok és Újsá­gok
 • Nyomdák
 • Hirdetés/reklám szer­kesz­tés
 • Illusztráció
 • Project Kordinátor
 • Marketing Osztályok

A két éves (4 sze­mesz­te­res) Design, Technology & Business — Graphics AP prog­ram 3 fő terü­let­tel ölel fel. Ezek a ”A kre­a­tív és esz­té­ti­kai design”, a “Design a gya­kor­lat­ban” és “Az üzleti meg­kö­ze­lí­tés”. A prog­ram magá­ban fog­lalja a Photoshop, QuarkXPress, Illustrator és InDesign szoft­ve­rek hasz­ná­la­tát, hogy a hall­ga­tó­ság könnye­dén tudja elké­szí­teni meg­ál­mo­dott ötle­teit. A szak elvég­zé­sé­vel a gra­fi­kai tudás fej­lesz­tése mel­lett vál­la­lati, keres­ke­delmi és kom­mu­ni­ká­ciós tudá­sátt is fej­leszt­heti a sza­kot elvégző.

A prog­ram struk­tú­rája 

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

Szemeszter Modul Témakör
1–2 Kötelező tan­tár­gyak Design: The design pro­cess, phi­lo­sophy of values and aest­he­tics
Business: The com­pany, trade and com­mu­ni­ca­tion
Technology: Technology, man and the envi­ron­ment.
3 Specializációs tár­gyak Design
Production
Marketing
4 Specializációs tár­gyak Life style and bran­ding
Packaging design
3D and expe­ri­ence design
Kötelező modu­lok Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni! Továbbá,  a Graphic Design szak azon kevés sza­kok egyike, ame­lyik­hez külön fel­vé­te­lit kell tenni a jelent­ke­zés­hez. Ezt a fel­ada­tot a jelent­ke­zés elkül­dése után e-mail-ben jut­tatja el a jelent­kező­nek az intéz­mény, és 24 órán belül kitöltve vissza kell kül­deni. A fel­vé­teli ered­mé­nye­iről a főis­kola e-mail-ben tájé­koz­tat a Március 15-i jelent­ke­zési határidő lejárta után.

Továbbtanulás és elhe­lyez­ke­dés

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben 1,5 éves TOP-UP prog­ram kere­tein belül, és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok:

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a szak­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát lehe sze­rezni. A Design, Technology and Business — Graphic design szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa kep for­rasa 1 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember