Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Díj befizetése

A svéd­or­szági tovább­ta­nu­lási szol­gál­ta­tá­sok­hoz 15 000 Ft + 15 000 Ft-ot kell befi­zetni, mely­ből 15 000 Ft köz­ve­títői díj­ként, 15 000 Ft pedig kau­ci­ó­ként szol­gál, és siker­te­len fel­vé­teli ese­tén vissza­jár.

A tel­jes összeg befi­ze­tése után a jelent­kező szá­mára elér­hetővé válik a svéd­or­szági jelent­ke­zés­hez elen­ged­he­tet­len szol­gál­ta­tá­sunk, mely része­ként sze­mé­lye­sen segí­tünk a szak és intéz­mény kivá­lasz­tá­sán túl a jelent­ke­zés lebo­nyo­lí­tá­sá­ban (jelent­ke­zési lapok ellenőr­zése, határidők betar­ta­tása) illetve segít­sé­get nyúj­tunk a svéd­or­szági munka– és lakás­ke­re­sés­ben.

A 30 000 Ft-os díjat a név és “jelent­ke­zés Svédországba” meg­jegy­zés­sel a követ­kező bank­szám­la­számra kell utalni. A befi­ze­tésről meg­erő­sí­tést kül­dünk.

Balance Universal Kft.
Unicredit Bank
10918001–00000062-58970029


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember