Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Dokumentumok küldése

 
 • A jelent­ke­zési doku­men­tu­mok elkül­dése azok szá­mára elér­hető akik koráb­ban már jelent­kez­tek dániai tovább­ta­nu­lásra.

  A jelent­ke­zési lapok elkül­dése után a SCEDA mun­ka­tár­sai a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt fel­ve­szik Önnel a kap­cso­la­tot, és a doku­men­tu­mok ellenőr­zése után érte­sí­tik az eset­le­ge­sen szük­sé­ges javí­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban.

  Jelentkezési doku­men­tu­mok:
  • Igazolványkép (1 db)
  • Középiskolai ered­mé­nyek (jegy­táb­lá­zat)
  • Középiskolai bizo­nyít­vány máso­lata (11.év, 12.év illetve érett­ségi amennyi­ben már van)
  • Angol nyelv­vizsga/nyelvi teszt máso­lata
  • Motivációs levél
  Feltöltés csak PDF for­má­tum­ban.
 

Jelentkezési doku­men­tu­mok elkül­dése

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember