Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

E-Concept Development — BAAA

 

ID 10021928 300x225 E Concept Development   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in E-Concept Development (Top-Up)
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €15.000
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • E-shop manager
  • Retail e-shop manager
  • Concept devel­oper of mul­ti­me­dia or dig­i­tal media
  • Project manager of dig­i­tal com­mu­ni­ca­tion
  • Cross media desig­ner
  • E-marketing assis­tant
  • Web desig­ner, cross media

Az aarhusi aka­dé­mia ezen más­fél éves prog­ramja erő­tel­je­sen épít az AP prog­ra­mon tanul­takra. Az E-concept devel­op­ment szo­ros együttmű­kö­dés­ben fejlő­dik a piac­ve­zető rek­lám­ügy­nök­sé­gek­kel, web ügy­nök­sé­gek­kel, vala­mint e-commerce cégek­kel.

A prog­ram során a diá­kok tény­le­ges tudást sze­rez­nek a digi­tá­lis felü­le­tek fej­lesz­té­sé­ben stra­té­giai és gya­kor­lati szin­ten egy­aránt. A 3 sze­mesz­ter alatt a külön­böző éles pro­jek­tek során olyan üzleti szi­tu­á­ci­ó­kon dogoz­nak, melyek a digi­tá­lis keres­ke­de­lem fej­lesz­té­sére, az online mar­ke­tingre, vala­mint a digi­tá­lis rek­lá­mo­zásra és szol­gál­ta­tá­sokra fóku­szál. A diá­kok, a prog­ram végén Bachelor dip­lo­mát sze­rez­nek.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Specializáció Témakör
1 E-concept devel­op­ment and E-project manage­ment
User rese­arch
Theory and sci­ence
2 A E-commerce
E-marketing
E-business sys­tems
B E-design
E-comunication
E-media tech­no­lo­gies
3 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Zátóvizsga

Felvételi Követelmények:

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik egy szak­irá­nyos dip­loma meg­léte.

Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Amennyiben a dip­lo­mája nincs ezek között, lép­jen kap­cso­latba mun­ka­tár­sa­ink­kal további lehető­sé­ge­kért és infor­má­ci­ó­kért!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön egy­aránt. Mivel a kép­zés a Bolognai-rendszer része, a diák által gyűj­tött ECTS kre­di­tek fel­hasz­nál­ha­tóak Európa szerte. Amennyiben a dip­lo­más nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality BA Top-Up
Sport Management BA Top-Up

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember