Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

E-Concept Development — EAL

http www e concept1 E Concept Development  EAL
Alapinformációk
Képzés neve Bachelor Degree in E-Concept Development (Top-Up)
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj
EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Főbb téma­kö­rök
 • E-concept devel­op­ment and Project manage­ment (20ECTS)
 • Theory of Science (5ECTS)
 • Usability Testing (5ECTS)
Specializációk
 • E-Design (30ECTS)
 • E-Commerce (30ECTS)
Karrierlehetőségek
 • E-shop Manager, E-commerce
 • Retail E-shop Manager, E-commerce
 • E-concept devel­oper
 • Cross-media Designer, Art Director
 • E-marketing
 • Web Designer

A más­fél éves E-concept Development Bachelor prog­ram fel­ké­szíti a hall­ga­tót hogy mun­kát vál­lal­jon a mul­ti­mé­dia design, a webes vál­lal­ko­zás terü­le­tein mint mene­dzser, fej­lesztő, desig­ner vagy mar­ke­tin­ges.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül, és tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. sze­mesz­ter

 • E-concept Development and Project Management
 • Theory of Science
 • Usability Testing

2. sze­mesz­ter

 • A hall­gató két spe­ci­a­li­zá­ciós téma közül választ­hat: E-Design vagy E-Commerce.
 • E-Design: E-Design, E-Communication, E-media Technologies
 • E-Commerce: E-Trade, E-Marketing, E-business Technologies

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (3. sze­mesz­ter vége)

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, mind Dániában, és kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, kep forrasa1,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember