Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

E-Concept Development — KEA

ID 10093988 300x300 E Concept Development   KEA

Alapinformációk
Képzés neve Bachelor Degree in E-Concept Development (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
40.000 DKK/szemeszter
Képzés kez­dés feb­ruár és szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • E-shop Manager, E-commerce
  • Retail E-shop Manager, E-commerce
  • E-concept devel­oper
  • Cross-media Designer, Art Director
  • E-marketing
  • Web Designer

A KEA E-Concept Development prog­ramja első­sor­ban az e-marketing-re és  az e-kereskedelem-re fóku­szál így bemu­tatva az e-shopok stra­té­giai fej­lesz­té­sét és veze­té­sét.

Továbbá a kép­zés a tár­gyalja a kom­mu­ni­ká­ció és külön­böző design kon­cep­ciók fej­lesz­té­sét is, hogy a végzős akár egy design ügy­nök­ség mun­ka­tár­sa­ként is helyt tud­jon állni.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül. Egy sze­mesz­ter tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. Szemeszter 2. Szemeszter 3. Szemeszter
E-concept devel­op­ment E-design Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
E-project manage­ment E-commerce Final Exam
User rese­arch E-communication
Philosophy of Science E-marketing
E-media tech­no­lo­gies

Témakörök Leírása:

User Research
A diák meg­ta­nulja, hogyan hajt­son végre for­ma­tív, kiér­té­kelő kuta­tá­so­kat minő­ségi és mennyi­ségi ada­tok alap­ján. Bővebben tár­gyalt témák:  fel­hasz­ná­lói igé­nyek tudo­má­nyos tanul­má­nyo­zása; kon­cep­ció fej­lesz­tés; inter-kulturális, fel­hasz­ná­ló­ba­rát felü­le­tek épí­tése; fel­hasz­ná­lói visel­ke­dés és infor­má­ció archi­tek­túra.

E-Concept Development and User Experience
A tan­tárgy által bőveb­ben tár­gyal témák: mód­szer­tan; elmé­leti ala­pok; fel­hasz­ná­lói elvá­rá­sok; fel­hasz­ná­lói tevé­keny­sé­gek moni­to­rá­lása; kon­cep­ció fej­lesz­tés inter-kulturális aspek­tus­ból. 

E-Design (választ­ható)
Különböző plat­for­mo­kon elvég­zett digi­tá­lis pro­jec­tek fej­lesz­té­sé­nek metó­du­sait veszi sorra, lefedve a bran­ding, a design, a felü­let ter­ve­zés és a vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció terü­le­teit.

E-Communication (választ­ható)
A tárgy által lefe­dett témák: “Cross-media” kom­mu­ni­ká­ció ter­ve­zése; kom­mu­ni­ká­ciós műfa­jok tanul­má­nyo­zása; digi­tá­lis tar­tal­mak lét­re­ho­zása; média inter­ak­ció; tren­dek és ten­den­ciák.

E-Media Technologies (választ­ható)
A tárgy az e-média olyan terü­le­te­i­vel fog­lal­ko­zik mint az ipar­ági tren­dek; üzleti model­lek; média plat­for­mok; dina­mi­kus fel­hasz­ná­lói felü­le­tek ter­ve­zése; média tech­no­ló­gi­á­ban és design-ban hasz­ná­la­tos doku­men­tá­ciók ana­li­zá­lása és tovább­fej­lesz­tése.

E-Commerce (választ­ható)
A webes keres­ke­de­lem for­té­lyait ismer­teti meg a hall­ga­tó­ság­gal és bemu­tatja a kon­cep­ció­fej­lesz­tést, kon­ver­ziós stra­té­gi­á­kat, külön­böző üzleti model­le­ket, “after-sales” szol­gál­ta­tást, jöve­del­mezővé tételi stra­té­gi­á­kat és új tren­dek beve­ze­té­sét.

E-Marketing (választ­ható)
Megismerteti a tanu­ló­val a mar­ke­ting alap­jait, meg­mu­tatja, hogyan ana­li­zál­junk külön­böző pia­co­kat, mér­jük fel a fogyasz­tói keres­le­tet és tren­de­ket és végül hogyan tálal­juk az új ter­mé­ket mind a “B2C”, mind a “B2B” pia­co­kon.


TOVÁBBTANULÁS ÉS ELHELYEZKEDÉS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai  felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek:

Web Development
Multimedia Design & Communication
Design, Technology & Business (gra­p­hics)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

JELENTKEZÉS A SZAKRA

oldal for­ras, kep forrasa1,

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember