Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

E-Concept Development — UCN

http www e concept1 E Concept Development  UCN
Alapinformációk
Képzés neve Bachelor Degree in E-Concept Development (Top-Up)
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 1–2. sze­mesz­ter: €4.300/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.400
EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj:
€100 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
fobb tema­ko­rok
 • Digital Advertising
 • Design
 • Innovation
 • Communication
 • Marketing
Specializációk
 • E-Design
 • E-Commerce
 • E-Communication
 • E-Marketing
 • E-Media Production
 • E-Business Production
Karrierlehetőségek
 • E-shop Manager, E-commerce
 • Retail E-shop Manager, E-commerce
 • E-concept devel­oper
 • Cross-media Designer, Art Director
 • E-marketing
 • Web Designer

A más­fél éves E-concept Development Bachelor prog­ram az intéz­mény ‘Design, Technology & Business (gra­p­hics)’ és ‘Multimedia Design & Communication’ szak­jai közötti híd­ként szol­gál. Elméleti és gya­kor­lati szem­pont­ból vizs­gálja a webes kon­cep­ciók, mint pél­dául digi­tá­lis mar­ke­ting, e-kereskedelem és kom­mu­ni­ká­ció  szak­te­rü­le­teit és meg­mu­tatja, hogyan kom­bi­nál­juk azo­kat.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül, és tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. sze­mesz­ter

 • E-concept Development and E-project Management
 • E-concept Development and User Experience (sci­en­ti­fic app­ro­ach)

2. sze­mesz­ter

 • A spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése.

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (3. sze­mesz­ter vége)

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára kb. €550, melyet az intéz­mény­nek kell befi­zetni a tan­év­kez­dés­kor.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, mind Dániában, és kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, kep forrasa1,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember