Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Economics and Business Administration – AAU

business administration degree programs Economics and Business Administration – AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Economics and Business Administration
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €6.110
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
  • Retail manage­ment
  • Financial ser­vi­ces
  • Accountancy
  • Management con­sul­tancy
  • Pharmaceuticals

A 3 éves prog­ram során kom­pe­ten­ciát sze­rez­nek a diá­kok az üzleti világ műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban egy adott ország­ban, illetve glo­bá­lis ská­lán egy­aránt.  Megismerik továbbá a dina­mi­kus gaz­da­ság műkö­dé­sét, tanul­má­nyoz­zák a cégek fenn­tart­ható növe­ke­dé­sét és azok szo­ci­á­lis fej­lesz­té­sét.
A prog­ram végére komp­lex képet kap­nak a hall­ga­tók a mai modern üzleti világ­ról, vala­mint a 3 év alatt elsa­já­tí­tott elmé­leti tudás és annak gya­kor­lati alkal­ma­zá­sá­nak köszön­hetően könnye­dén belép­nek később a mun­ka­erő­pi­acra is.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. Understanding of soci­ety – social sci­ence rese­arch; phi­lo­sophy and the ethics in busi­ness; rela­ti­on­ship bet­ween eco­no­mic, poli­ti­cal and social devel­op­ment
2. Strategic manage­ment – eco­no­mic and manage­ment the­ory; mar­ke­ting; finance and accoun­ting; rese­arch methods
3–4. Organisation manage­ment – ent­rep­re­ne­urs­hip and inno­va­tion; devel­op­ment and growth; manage­ment accoun­ting and IT; busi­ness analy­tics
5. Problem solu­ti­ons – skill devel­op­ment in company-based rese­ar­ches, data col­lec­tion and analy­sis, cri­ti­cal ref­lec­tion to integ­rate prac­ti­cal prob­lem solu­ti­ons
6. Választható tan­tár­gyak és Szakdolgozat

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember