Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

EDUCATIO 2015

Immár 15. alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre az elmúlt évek­ben nagy siker­nek örvendő EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást Budapesten.  Közép – Európa leg­na­gyobb okta­tási kiál­lí­tása három nap alatt több mint 100 kiál­lí­tó­val várja a diá­ko­kat.

615 educatio nemzetkoz oktatas szakkiallitas budapest 300x300 EDUCATIO 2015

Természetesen a SCEDA idén is részt vesz az ese­mé­nyen és várja a Dániában tovább­ta­nulni vágyó diá­ko­kat, azon­ban az idei évtől egy szer­ve­zeti bővü­lés okán, további 13 euró­pai ország 50 intéz­mé­nyét kép­vi­selve adunk taná­cso­kat és tar­tunk előa­dá­so­kat StudyGuide néven. Minden fel­me­rülő kér­dé­sedre sze­mélyre sza­bott választ kap­hatsz jelen­lévő kép­vi­selőinktől.

Továbbá, a 2015-ös EDUCATIO kiál­lí­tá­son a SCEDA/StudyGuide csa­pa­tá­val tart 4 part­ner intéz­mény kép­vi­selője is:

  •  University of Southern Denmark: Több mint 20.000 nem­zet­közi diák, pezsgő diák élet. Ez jel­lemzi a University of Southern Denmark-ot. Tandíj nél­kül, angol nyel­ven kínál 11 kép­zést az egye­tem tovább­ta­nulni vágyó nem­zet­közi diá­kok­nak. Gyere, és ismer­kedj meg a külön­le­ges skan­di­náv kul­tú­rá­val!
  • Coventry University: Coventry az Egyesült Királyság 8. leg­na­gyobb városa. 20 percre talál­ható Birminghamtől és egy órára Londontól. Coventry az 58. helyen fog­lalja el a Complete University Guide és 33. helyen a Guardian University Guide lis­tá­ján.
  • Southampton Solent University: Az egye­tem főkam­pu­sza Southampton város köz­pont­já­ban talál­ható, közel a főbb vásár­lási és szó­ra­ko­zási lehető­sé­gek­hez vala­mint turista lát­vá­nyos­sá­gok­hoz.
  • Bradford University: Bradford Business School az egyik vezető üzleti kép­zést kínáló egye­tem az Egyesült Királyságban. A brad­fordi diák­falu a “leg­zöl­debb hely” címet nyerte el Angliában a tava­lyi évben.

Amint azt lát­ha­tod, a kiál­lí­tás hét­köz­ben van, azon­ban az isko­lai hiány­zás miatt még­sem kell aggód­nod! Az EDUCATIO csü­tör­töki és pén­teki nap­ján a köz­ponti Info pult­nál iga­zo­lást tudsz kérni, isko­lai hiány­zá­sod iga­zo­lása végett. [for­rás]

A SCEDA sze­re­tet­tel vár min­den ked­ves érdeklődőt kér­dé­se­i­vel a C01-es stand­nál, a nem­zet­közi kiál­lí­tok között!

edu2015terkep2 EDUCATIO 2015

Időpont: 2015. január 22–24. (csütörtök-péntek-szombat)

Helyszín: SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ (1146 Budapest, Dózsa György út 1.)

Az EDUCATIO kiál­lí­tásra a belé­pés min­den ven­dég szá­mára ingye­nes!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember