Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Electronics and Computer Engineering – AAU

electrical eng hero Electronics and Computer Engineering – AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Electronics and Computer Engineering
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Esbjerg, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €12.930
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
  • Automation engi­neer
  • Consultant-, devel­oper of modern elec­tro­nic equip­ment
  • Hardware or soft­ware desig­ner

Ezen 3 éves Bachelor kép­zés során a diá­kok elmé­leti és gya­kor­lati tudást sze­rez­nek az elekt­ro­nika és szá­mí­tás­tech­nika terü­le­tein. A prog­ram végére elsa­já­tít­ják a modern tudo­má­nyos mód­sze­re­ket így sze­rezve kom­pe­ten­ciát a komp­lex prob­lé­mák ana­li­zá­lá­sára és meg­ol­dá­sára.
A prog­ram kitér továbbá az adat­bá­zi­sok design-okra, a mechat­ro­ni­kai rend­sze­rek, pre­cí­ziós gépek ter­ve­zé­sére és kivi­te­le­zé­sére. Végül de nem utolsó sor­ban a kép­zés magá­ban fog­lalja a szoft­ver­ter­ve­zést, a prog­ra­mo­zást, az irá­nyí­tás­tech­ni­kai– és ope­rá­ciós rend­sze­rek isme­re­tét is.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. Technical pro­ject work; Monitoring and prog­ram­ming; Imperative prog­ram­ming; linear algebra
2. Analogue and dig­i­tal elec­tro­nics; cal­cu­lus; elec­tri­cal engi­ne­ering; dig­i­tal design and sen­sors
3. Mechatronics; algo­rithms and data struc­tu­res; mat­he­ma­tics; mic­ro­pro­ces­sors and prog­ram­ming
4. Basic cont­rol engi­ne­ering; object-oriented soft­ware engi­ne­ering; fun­da­men­tal cont­rol the­ory and model­ling; embed­ded sotf­ware design
5. Dsitributed com­pu­ting; nume­ri­cal methods; sig­nal pro­ces­sing; OS & Network Data Communication
6. Control engi­ne­ering; embed­ded real-time sig­nal pro­ces­sing; dist­ri­bu­ted sys­tems; prog­ram­ming lagu­age

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember