Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Elfogadott nyelvvizsgák

Az alábbi lis­tá­ban össze­szed­tük hogy mely dániai intéz­mény, milyen nyell­vizs­gát, nyelvi tesz­tet vagy elő­kép­zett­sé­get fogad el fel­vé­teli köve­tel­mény­ként. A leírt köve­tel­mé­nyek AP és BSc. kép­zé­sekre vonat­koz­nak. A mes­ter és top-up kép­zé­sek köve­tel­mé­nyeit keresd az intéz­mé­nyek hon­lap­ján, hiszen ezek sza­kon­ként vál­toz­nak.

Minden eset­ben kér­jük a hiva­ta­los olda­lak meg­lá­to­ga­tá­sát, mivel azok az irány­adóak.

Ha kér­dése merült fel a nyelvi köve­tel­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban, kérje mun­ka­tár­sunk segít­sé­gét!

University College of Northern Denmark (UCN)

IELTS (pre­fe­rált)
Össze­sí­tett pont­szám 6.0, részen­kénti mini­mum: 6.0

TOEFL
Internet-based test: mini­mum pont­szám: 85

Cambridge Certificate of Proficiency in English
Minimum szint: Grade C
Cambridge Certificate of Advanced English
Minimum szint: B

Online Oxford Placement Test

Minimum szint: B2 , min­den rész­nél mini­mum 75 pont. A tesz­tet 60 perc alatt kell tel­je­sí­teni a szo­ká­sos 90 helyett.

 

Interjú

Véletlenszerű kivá­lasz­tás alap­ján Skype-on.

Hivatalos oldal

 

Lillebaelt Academy (EAL)

IELTS
Össze­sí­tett pont­szám 6.0, részen­kénti mini­mum: 6.0

TOEFL
Internet-based test: mini­mum pont­szám: 85

Online Oxford Placement Test

Minimum szint: B2 , min­den rész­nél mini­mum B2. Rendelkezésre álló idő: 90 perc.

 

Interjú

Véletlenszerű kivá­lasz­tás alap­ján Skype-on.

Hivatalos oldal

 

Copenhagen School of Design and Technology (KEA)

IELTS
Össze­sí­tett pont­szám 6.5, részen­kénti mini­mum: 6.5

TOEFL
Internet-based test: mini­mum pont­szám: 79

Online Oxford Placement Test

Minimum szint: C1 , min­den rész­nél mini­mum C1. Rendelkezésre álló idő: 90 perc.

 

A nyelvi köve­tel­mé­nyek sza­kon­ként eltér­nek, kér­jük láto­gasd meg a hiva­ta­los oldalt is és keresd meg az álta­lad válasz­tott sza­kot.

Hivatalos oldal

 

Business Academy Aarhus (BAAA)

IELTS
Össze­sí­tett pont­szám 6.0, részen­kénti mini­mum: 6.0

TOEFL
Internet-based test: mini­mum pont­szám: 80

Cambridge test: CAE A, B or C

Online Oxford Placement Test

Minimum szint: B2 , min­den rész­nél mini­mum B2, mini­mum 70 pont (részen­ként).  Rendelkezésre álló idő: 90 perc.

 

A nyelvi köve­tel­mé­nyek sza­kon­ként eltér­nek, kér­jük láto­gasd meg a hiva­ta­los oldalt is és keresd meg az álta­lad válasz­tott sza­kot.

Interjú

Személyesen, cso­por­to­san Budapesten.

Hivatalos oldal

Dania Academy of Higher Education

IELTS
Össze­sí­tett pont­szám 6.0, részen­kénti mini­mum: 6.0

TOEFL
Internet-based test: mini­mum pont­szám: 79

Online Oxford Placement Test

Minimum szint: B2 , min­den rész­nél mini­mum B2, mini­mum B2 (részen­ként).  Rendelkezésre álló idő: 90 perc.

 

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT)

Test Score (mini­mum)
IELTS (aca­de­mic) 6.0
TOEFL (paper based) 550
TOEFL (com­pu­ter based) 213
TOEFL iBT (inter­net based) 80
CPE Cambridge Certificate of Proficiency in English Grade C
CAE Cambridge Certificate in Advanced English Grade C (or level B2)
CEF Common European Framework Grade B2+ (or bet­ter C1/C2)
Oxford Placement Test B2+ (70 point)
SLEP Secondary Level English Proficiency test 70% cor­rect (> 100)

 Hivatalos oldal

VIA University College

IELTS
Össze­sí­tett pont­szám 6.0, részen­kénti mini­mum: 6.0

TOEFL
Internet-based test: mini­mum pont­szám: 80

Cambridge test: CAE A, B or C

TESA — csak bizo­nyos sza­ko­kon

Minimum szint: B2 (70 pont) , min­den rész­nél mini­mum 70 pont.  Rendelkezésre álló idő: 90 perc.

A nyelvi köve­tel­mé­nyek a VIA-n sza­kon­ként eltér­nek, kér­jük láto­gasd meg a hiva­ta­los oldalt is és keresd meg az álta­lad válasz­tott sza­kot.

Interjú

A fel­vé­teli feladat(ok) és a jelent­ke­zés elkül­dése után min­den jelent­kező­vel Skype interjú lesz Ápri­lis és Május hóna­pok­ban.

Hivatalos oldal

 

Aalborg University (AAU)

A szak­tól függően két elvárt szint van az egye­te­men, jel­lemzően a B-levelt szok­ták kérni kivéve a nyel­vé­szet­tel kap­cso­la­tos sza­ko­kon. A nyelv­vizsga ebben az eset­ben sem lehet régebbi 2 évnél.

DANISH A LEVEL IN ENGLISH COMPARES TO:

 • IELTS (aca­de­mic test): 6.5
 • TOEFL (paper-based): 560
 • TOEFL (internet-based): 88
 • Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)
 • Certificate in Advanced English (CAE)
 • Cambridge First Certificate with the grade B

DANISH A LEVEL IN ENGLISH COMPARES TO:

 • IELTS (aca­de­mic test): 7.0
 • TOEFL (paper-based): 600
 • TOEFL (internet-based): 100
 • Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)
 • Certificate in Advanced English (CAE) with the grade B

 

Hivatalos oldal

 

Aarhus University (AU)

 • TOEFL:
  English B – Test result of at least 560 (paper-based) or 83 (internet-based)
  English A – Test result of at least 600 (paper-based) or 100 (internet-based
  Aarhus University does not accept the TOEFL ITP test unless it is taken at Aarhus University.The Aarhus University TOEFL code is 8935.
 • IELTS:
  English B – Test result of at least 6.5 point
  English A – Test result of at least 7.0 point
 • Cambridge ESOL exa­mi­na­ti­ons
  Engelsk B – Certificate in Advanced English (CAE)
  Engelsk A – Certificate of Proficiency (CPE) or CAE with grade A

Hivatalos oldal

 

University of Southern Denmark (SDU)

 • TOEFL IBT: mini­mum pont­szám 88
 • IELTS aca­de­mic test with a mini­mum ove­rall band score of 6.5
 • CAE with a mini­mum result of C, or the CPE (the CAE or CPE are only accep­ted from a Cambridge Network or from University of Michigan) — Please send the test candidate’s ID num­ber (e.g. EPA123456) and the candidate’s sec­ret num­ber (4 digits)

 

Hivatalos oldal

 

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember