Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Elkészült a SCEDA Database!

Kedves Diákunk!

Öröm­mel jelent­jük, hogy a Scandinavian Education Agency diá­ko­kat segítő adat­bá­zisa a mai napon elké­szült.

A SCEDA Database –en min­den olyan infor­má­ciót meg­ta­lál­hatsz, ami segít­sé­get nyújt­hat a kiköl­tö­zés elő­ké­szí­té­sé­ben, dániai integ­rá­ci­ó­tok zök­kenő­men­tessé téte­lé­ben.
Az adat­bá­zis min­den álta­lunk jelent­ke­zett diák szá­mára ingye­ne­sen elér­hető. Akkor sem kell két­ségbe esned, ha nem raj­tunk keresz­tül intéz­ted a jelent­ke­zé­sed: a Database SCEDA Plus! és SCEDA Light! szol­gál­ta­tá­sun­kon keresz­tül is elér­hető, melyekre min­den Dániába jelent­kező diák ked­vez­mé­nyes áron elő­fi­zet­het a követ­kező olda­lon: elő­fi­ze­tés a SCEDA szol­gál­ta­tá­sa­ira

Amennyiben SCEDA diák vagy, és már fel­vé­telt nyer­tél vala­me­lyik intéz­mé­nyünkbe, min­den való­színű­ség sze­rint meg­kap­tad e-mailünket a beje­lent­ke­zési ada­tok­kal. Amennyiben nem így tör­tént, kér­lek mielőbb töltsd ki sike­res fel­vé­teli beje­lentő űrlapunkat!

Az adat­bá­zisba beje­lent­kezni itt tud­tok: SCEDA Database beje­lent­ke­zés .

Kellemes bön­gé­szést kíván:

A Scandinavian Education Agency csa­pata


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember