Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Előadás: Dánia, Hollandia, Anglia, Svédország

Várjuk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sunkra, melyen Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A Budapesten meg­ren­de­zésre kerülő előa­dá­sok meg­kö­ze­lítő­leg más­fél órá­sak és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi, svéd és belga felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó okta­tási szakértőinktől.

A Scandinavian Education Agency és a Study Guide által több mint 50 intéz­mény 5 800 kép­zése érhető el Európa szerte! Képzéseink lefe­dik az üzleti, gaz­da­sági, IT, mér­nöki, böl­csész, orvosi és ren­ge­teg más kép­zési terü­le­te­ket. Gyere el és infor­má­lódj lehető­sé­ge­idről!

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, azon­ban elő­ze­tes REGISZTRÁCIÓ köte­lező a váro­sok neve mel­lett talál­ható lin­kekre kat­tintva.

Előadás idő­pon­tok:

Budapest

Mozsár Kávézó
1061. Budapest, Mozsár utca 1.

Időpontok és regiszt­rá­ció:

REGISZTRÁCIÓ - szük­sé­ges

 


 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember