Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Elvárt órák száma Dániában

A dán főis­ko­lák és egye­te­mek meg­ha­tá­roz­nak tóra­szá­mo­kat, melyek­kel ren­del­kezni kell a sike­res fel­vé­te­li­hez. Ezeket a szin­te­ket A, B és C betűk jelö­lik, ahol az A a leg­ma­ga­sabb szint. Az elvárt óra­szá­mok tan­tár­gyan­ként vál­toz­nak, ezért táb­lá­zatba szed­tük őket.

Az órák száma az elmúlt 3 évre vonat­ko­zik, tehát a 10, 11 és 12 évek össze­sí­tése szá­mít.

 

Tantárgy Szint Órák száma (60 perc) Órák száma (45 perc)
Angol A 335 447
Angol B 210 280
Angol C 75 100
Haladó nyelv (nem angol) A 325 433
Haladó nyelv (nem angol) B 200 267
Első nyelv (nem angol) A 325 433
Elsődleges nyelv (nem angol) B 200 267
Matematika A 375 500
Matematika B 250 333
Matematika C 125 167
Fizika A 325 433
Fizika B 200 267
Fizika C 75 100
Kémia A 325 433
Kémia B 200 267
Kémia C 75 100
Történelem A 190 253
Történelem B 150 200
Kortárs tör­té­ne­lem B 130 173
Társadalom-tudomány A 325 433
Társadalom-tudomány B 200 267
Biológia C 75 100
Biotechnológia A 325 433
Geotudomány — Földrajz A 325 433
Pszichológia C 75 100
Filozófia C 75 100
Vállalati köz­gaz­da­ság­tan B 225 300
0
Üzleti köz­gaz­da­ság­tan C 75 100

Ha kér­dé­sed merült fel az elvárt szin­tek­kel kap­cso­lat­ban, keress min­ket a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon vagy írj nekünk az info@sceda.eu címre.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember