Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Energy Technology — UCN

fa villanykorte energy1 Energy Technology  UCN
Képzés infor­má­ciók
Képzés neve AP Degree in Energy Technology
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€7.500 / sze­mesz­ter
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Building Technology
 • Indoor Climate Systems
 • Automation
 • Control & Regulation
 • Conventional & Regular Energy Forms
 • Energy Analysis
 • Energy Consumption Calculation
 • Energy Efficient Process & Production Facilities
 • Project Management
 • Innovation
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Process and pro­duc­tion faci­li­ties
 • Building ins­tal­la­ti­ons
 • Alternative and new energy forms
Karrierlehetőségek
 • Project Manager
 • Energy Engineer
 • Energy Advisor
 • Energy Consultant

Ez a mér­nöki szak első­sor­ban az elekt­ro­mos és víz ener­gia terü­le­teit fedi le. A kép­zés célja hogy a hall­gató ter­vezni és opti­ma­li­zálni is képes legyen a külön­böző ener­gia taka­ré­kos rend­sze­re­ket, épít­mé­nye­ket mind magán mind ipari léte­sít­mé­nyek­nél. Mint azt a szak neve is mutatja, a tan­anyag mind­vé­gig kör­nye­zet­kí­mélő tech­ni­kák alkal­ma­zá­sára sar­kallja a diá­ko­kat, még olyan min­den­napi esz­kö­zök meg­ter­ve­zé­sé­nél és kiépí­té­sé­nél is, mint pél­dául egy bel­téri klíma rend­szer.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés mind a 4 sze­mesz­tere egy-egy témára épül, melyek a követ­kezőek:

 • 1. sze­mesz­ter Épü­let­együt­te­sek ener­ge­ti­kája
 • 2. sze­mesz­ter Energia ellá­tás és átté­rés
 • 3. sze­mesz­ter Energia haté­kony­ság és léte­sít­mé­nyek
 • 4. sze­mesz­ter Gyakorlat és záró­vizsga

A kép­zés 4 féléve a követ­kező­kép­pen tago­ló­dik:

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (4. szem­sz­ter vége)

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben más­fél éves TOP-UP Program kere­tein belül, és kiegé­szít­heti meg­lévő AP dip­lo­má­ját Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-up kur­zu­sok:

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves intéz­mé­nyen belüli tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát lehet sze­rezni. Az Energy Technology szak­hoz az alábbi top-up prog­ram tar­to­zik:

Hasonló kép­zé­sek:

IT-Network and Electronics Technology
Chemical and Biotechnical Science
Architectural Technolgy and Construction Management

 További infor­má­ció: 

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember