Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Environmental Management — BAAA


ID 10044819 300x199 Environmental Management   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Environmental Management
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €27.000
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber (2015-ben nem indul)
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek

Az Environmental Management AP prog­ram átfogó tudást nyújt a kör­nye­zet manage­ment szak­te­rü­le­té­vel kap­cso­la­tos tech­no­ló­giai hát­térről, szten­der­dekről, rele­váns jogi kér­dé­sekről és mód­szer­tan­ról. Ezeken felül a szak fóku­szál az egyéni kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­gek fej­lesz­té­sére is, hogy meg­ter­ve­zett jövő­beni pro­jectje­in­ket a leg­meg­fe­lelőbb úton tud­juk tálalni az érin­tett befek­tetők­nek.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram köte­lező és választ­ható tan­tár­gya­kat is tar­tal­maz. A köte­lező tan­anyag töb­bek között olyan tudo­mány­ága­kat ölel fel mint, kom­mu­ni­ká­ció, glo­ba­li­zá­ció, mar­ke­ting, vál­la­lat manage­ment, szá­mí­tó­gé­pes isme­re­tek, pénz­ügy és köz­gaz­da­ság, szo­cio­ló­gia és poli­tika. A további fenn­ma­radó tan­tár­gyak spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak, így a tanuló maga választ­hatja ki az elvá­rá­sa­i­hoz leg­job­ban illő téma­kö­rö­ket.

Szemeszter Fő téma­kör Témakörök Tantárgyak
1 Soil Science Geology Types of Nature
Soil Science Farming and Environment
Soil Pollution Landscape Development
Land Use and GIS Chemistry
Protection of Nature Legislation
Finance
Marketing
Projects
2 Water Science  Stream Streams: res­to­ra­tion
 Lake Regulation and Maintenance
 Ocean Water Environment
 Ground Water Microbiology
 Drinking Water Flora
 Wast Water and Waste Fauna
Administration
Consultancy
3 Environmental Management Environmental Management Waste and Energy
Environmental Economy Planning Environmental Mangement

  • Industry
  • Farming
Water Environment Planning
4 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen vagy Dánián belül (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

Top-up kur­zu­sok:

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves intéz­mé­nyen belüli tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát kap­hat a végzős diák. Az Environmental Management szak­hoz az alábbi Top-Up prog­ram tar­to­zik:

Agricultural and Environmental Management

Hasonló kép­zé­sek:

Chemical and Biotechnical Science

Energy Technology

Natural and Cultural Heritage Management

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember