Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Esbjerg

 Esbjerg
download Esbjerg
Ország Dánia
Régió Syddanmark
Lakosság 71.491 fő
Weboldal www.esbjergkommune.dk
Elhelyezkedés
esbjerg map 300x195 Esbjerg
Esbjerg a Google Térképen

Elhelyezkedés és Történelem

Esbjerg városa ca. 70 ezer fős lakos­sá­gá­val Dánia 5. leg­na­gyobb városa. Itt talál­ható Dánia leg­na­gyobb Északi-tengeri kikötője, vala­mint a rep­tér, ahon­nan az Északi-tengeren működő olaj-kutak és szél­mal­mok sze­mély­ze­tét lát­ják el kisebb-nagyobb szál­lít­má­nyok­kal.

A várost 1868-ban ala­pí­tot­ták, ugyanis a monar­chi­á­nak szük­sége volt egy újabb Északi-tengeri kikötő­vá­rosra, miután elvesz­tette addigi leg­főbb ten­geri támasz­pont­ját, Altona váro­sát, a 2. szász háború végén. Ezelőtt a terü­let lakat­lan, mocsaras-lápos vidék volt.

A Helyiek

A dán embe­rek nagy része köz­vet­len és segítő­kész, de tud­nunk kell, hogy a többi északi nép­hez hason­lóan elő­sze­re­tet­tel tart­ják azt a bizo­nyos 3 lépés távol­sá­got, ami per­sze az isme­ret­ség elő­re­ha­lad­tá­val eltű­nik. A kül­föl­diek szá­mára hatal­mas előnyt jelent, hogy szinte az összes dán beszél ango­lul, ráadá­sul elég magas szin­ten, legyen szó akár egy 12 éves gye­rekről, vagy egy 70 éves nyug­dí­jas­ról.

Közlekedés

Esbjerg városa mind­össze 60 km-re fek­szik a bil­lundi légi­ki­kötőtől, amely Európa egyik leg­na­gyobb fapa­dos légi­tár­sa­sá­gá­nak a dániai bázis­rep­tere. A két város között köz­vet­len busz­kap­cso­lat van, így az itt tanu­lók szá­mára két órán belül elér­hető közel­ség­ben van olcsó buda­pesti légi kap­cso­lat.

A városi és hely­közi busz­já­ra­to­kat a Sydtrafik neve­zetű busz­tár­sa­ság üze­mel­teti. A város rep­tere főként teher­for­gal­mat és a ten­geri léte­sít­mé­nyek ellá­tá­sát bonyo­lítja, sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­kozó légi­tár­sa­sá­gok menet­rend­sze­rinti jára­tai kevés kivé­tel­lel elke­rü­lik a várost.

Mint min­den város ese­té­ben, itt is taná­csol­juk az ide­tartó diá­kok­nak a bringa hasz­ná­la­tát, ami mind­amel­lett, hogy rend­kí­vül egész­sé­ges, még olcsó is. Kiépített, biz­ton­sá­gos bring autak vár­ják az összes bicik­list város­szerte, és per­sze a váro­son kívül is.

Látványosságok

Alábbiakban néhány ismer­tebb Esbjerg, illetve esbjerg-környéki lát­vá­nyos­sá­gok­ról írunk pár mon­da­tot, melyekről rész­le­te­seb­ben a kör­nyék lát­vá­nyos­sá­gait összegyűjtő turisz­ti­kai por­tá­lon.

Halászati és Tengerészeti Múzeum (Fiskeri– og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet)

A múzeum Dánia egyik leg­na­gyobb ten­geri akvá­ri­uma, mely több ezer állat­fa­jon, vala­mint a tör­té­ne­lem során hasz­nált meg­annyi halá­szat­hoz és ten­ger­ha­jó­zás­hoz kap­cso­lódó tár­gyon keresz­tül mutatja be a vízi világ mind­két olda­lát.

“Emberek a ten­ger mel­lett” (“Mennesket ved havet”)

Esbjergbe a ten­ger felől érkező­ket egy négy tagot szám­láló, ülő emberi ala­ko­kat for­mázó, fehér szo­bo­r­együt­tes, melyet 1994-ben Esbjerg város füg­get­len­sé­gé­nek 100. évfor­du­ló­jára húz­tak köz­vet­le­nül a ten­ger­par­ton. A mű a tiszta, rom­lat­lan embe­ri­sé­get talál­ko­zá­sát ábrá­zolja a ter­mé­szet­tel.

Sport & Event Park Esbjerg

Az ún. Svømmestadion a maga 10.000 négy­zet­mé­te­res terü­le­té­vel Dánia leg­na­gyobb élmény­fürdője. A külön­böző vizű és célú meden­cék mel­lett több csúszda és egy hullám-medence is várja a kikap­cso­lódni vágyó­kat.

Legoland (Billund)

A billund-i Legoland európa leg­első és leg­na­gyobb Legoland-je. Megnyitása óta több mint 50 mil­lió láto­gató tette tisz­te­le­tét a park nem cse­kély 140.000 m2–es terü­le­tén, a csú­csot a 2011-es év jelen­tette, ami­kor több mint 1.9 mil­lió ember pró­bálta ki a tema­ti­kus hul­lám­vas­utak, dodgem-ek és egyéb vidám­parki att­rak­ciók hadát. Habár a belépő viszony­lag drá­gá­nak mond­ható, min­den­kép­pen érde­mes leg­alább egy­szer ellá­to­gatni ide.

TIPP! Interneten, elő­vé­tel­ben ked­vez­mé­nyes áron vált­hatja meg belépő­jét a vidám­parkba.

Sport és szó­ra­ko­zási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Szórakozóhelyek

A városi szó­ra­ko­zó­he­lyek és pubok lis­tá­ját fel­so­ra­koz­tató PartyIn.dk hon­lap segít­sé­gé­vel tájé­ko­zód­hat­nak az szó­ra­ko­zásra vágyók az esbjergi éjsza­kai életről, prog­ra­mok­ról. Részletes aján­ló­kért kat­tints az alábbi linkre:

Parkok, uszo­dák, kon­di­ter­mek

Dánia egyik leg­főbb jel­leg­ze­tes­sége, hogy az itt élő állam­pol­gá­rok — és ennek hatá­sára gyak­ran az hosszabb-rövidebb időre ide­te­le­pülők is — nagyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­ges élet­vi­telre. Sok időt töl­te­nek a sza­bad­ban par­kok­ban és ren­sze­re­sen spor­tol­nak. Ennek meg­fe­lelően min­den város­ban sűrűn köve­tik egy­mást a par­kok vala­mint egyéb sport és rek­re­á­ciós tevé­keny­ségre alkal­mas helyek. A par­kok ter­mé­sze­te­sen ingye­ne­sek, de az uszo­dák és kon­di­ter­mek is a meg­fi­zet­hető kate­gó­ri­ába tar­toz­nak.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Esbjerg a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gombra kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

kép for­rása
szö­veg for­rása 1 2


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember