Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

eu egeszsegbiztositasi kartya hatulja 300x183 EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

A kiuta­zás és az isko­lai tanév köze­led­té­vel, min­den bizonnyal már ter­vez­ge­ti­tek új éle­te­te­ket Dániában. Rendkívül fon­tos pontja ennek az egészségbiztosítás/társadalombiztosítás meg­léte. Magyarországon fize­tett tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­so­tok érvé­nyes az egész Európai Unió terü­le­tén, így Dániában is, ez azon­ban nem mond­ható el a magyar TAJ kár­tyá­ról, ami csak Hazánkban érvé­nyes. Éppen ezért szük­sé­ges egy EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (kék kár­tya) kivál­tása még a kiuta­zás előtt, mely 3 évig érvé­nyes és alap­ból díj­men­te­sen besze­rez­hető.

Részletesen a dániai és magyar egész­ség­biz­to­sí­tás­ról — Database

A kár­tya besze­rez­hető az Egészségbiztosítási Pénztár ille­té­kes kiren­delt­sé­gé­nél, melyek pon­tos elér­hető­sé­geit az alábbi lin­ken talál­hat­já­tok:

OEP címek


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember