Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Export and Technology Management — UCN

603827xs1h6uvto Export and Technology Management   UCN
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Export & Technology Management
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €4.300 / sze­mesz­ter
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrier lehető­sé­gek
  • Export con­sul­tant
  • Product con­sul­tant
  • Export manager
  • Export direc­tor
  • Product manager
  • Purchasing manager

A 7 sze­mesz­te­res Export & Technology Management Bachelor prog­ram a cégek keres­ke­delmi tevé­keny­sé­gé­vel ismer­tet meg külön­böző ipar­ágak­ban.

Minden sze­mesz­ter folya­mán más-más ipar­ágakra és teó­ri­ákra fóku­szál, így biz­to­sítva hogy a jövő­ben a végző­sök tevé­keny­ségi körtől füg­get­le­nül el tud­ják látni a logisz­ti­kai és mar­ke­ting fel­ada­to­kat. A szak tech­no­ló­giai része a ter­ve­zést, a ter­mék legyár­tá­sát, a gyár­tási tech­no­ló­giák fej­lesz­té­sét, anyag­is­me­re­tet és a pro­ject manage­men­tet mutatja be, míg a export rész inkább az érté­ke­sí­tés­sel ezen belül is a mar­ke­ting­gel, szál­lít­má­nyo­zás­sal és nem­zet­közi érté­ke­sí­tési lehető­sé­gek­kel fog­lal­ko­zik.

A kom­mu­ni­ká­ció és a kul­tu­rá­lis intel­li­gen­cia fej­lesz­tése sem marad ki, hiszen az óra­rend­ben olyan téma­kö­rök is sze­re­pel­nek, mint pél­dául tár­gya­lási tech­ni­kák és ide­gennyelv tanu­lása, ezzel biz­to­sítva, hogy a vég­zett hall­gató gond nél­kül helyt­áll­has­sa­nak nem­zet­közi kör­nye­zet­ben.

A prog­ram struk­tú­rája

Minden sze­mesz­ter egy külön ipar­ágra fóku­szál, és min­den sze­mesz­ter ren­del­ke­zik egy témá­val. Ezek a táb­lá­zat­ban olvas­ha­tók.

Szemeszter Iparág Téma
1. The iron and metal industry The busi­ness foun­da­tion of a com­pany
2. The plastic industry Market unders­tan­ding
3. The IT and elec­tro­nics industry Planning a mar­ket stra­tegy
4. The tim­ber and fur­ni­ture industry Market and cli­ent rela­ti­ons
5. Entrepreneurship The sel­ling orga­ni­sa­tion
6. Gyakorlat -
7. Szakdolgozat -

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember