Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Extra Nyelvi Teszt — Március 10. és 13.

A hatal­mas érdeklő­désre való tekin­tet­tel egy — ezi­dáig be nem ter­ve­zett — extra nyelvi tesz­tet tar­tunk már­cius 10-én dél­után 5-kor a már meg­szo­kott helyen, Budapest bel­vá­ro­sá­ban.  Azon tanu­lók­nak akik­nek szük­sé­ges, még egy további alka­lomra is lehető­sé­get biz­to­sí­tunk már­cius 13-án.

FIGYELEM! Azon jelent­kezők akik már 3 alka­lom­mal siker­te­le­nül pró­bál­koz­tak a tesz­ten, a felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek sza­bály­za­tá­nak meg­fe­lelően, további lehetősége(ke)t nem tudunk biz­to­sí­tani.

Időpontok és hely­szín:

2014. már­cius 10. és 13., 17:00 (mind­két eset­ben)

Soter-Line Oktatási Központ
1073 Budapest, Erzsébet Krt. 7. TÉRKÉP

Kaució fizet­hető a hely­szí­nen.

Regisztráció a nyelvi tesztre KÖTELEZŐ

További infó a nyelvi tesztről

Amennyiben kér­dé­sed merült fel a dániai felsőok­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban, keress min­ket bát­ran az info@sceda.eu címen!

A SCEDA csa­pata

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember