Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Financial Management and Sevices — BAAA

 

ID 100122503 300x199 Financial Management and Sevices  BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Financial Management and Sevices
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €24.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
 • Érett­ségi
 • IELTS: 6.0
 • TOEFL Internet based: 80
 • TOEFL Paper based: 550
 • Cambridge test: CAE A, B or C
 • Oxford Placement test: 140 (min. 70 pont min­den rész­nél)
 • Oxford Online Placement test: B2 (min. 70 pont min­den rész­nél) — SCEDA által szer­ve­zett ingye­nes nyelvi teszt
Specializációk 4. sze­mesz­ter
 • Auditing 1. (Angol nyelvű)
 • Financial Transactions and Counselling 1. (Dán nyelvű)
 • Real Estate 1. (Dán nyelvű)
 • Real Estate Administration 1. (Dán nyelvű)
 • Insurance 1. (Dán nyelvű)
Specializációk 6. sze­mesz­ter
 • Auditing 2. (Angol nyelvű)
 • Financial Transactions and Counselling 2. (Dán nyelvű)
 • Real Estate 2. (Dán nyelvű)
 • Real Estate Administration 2. (Dán nyelvű)
 • Insurance 2. (Dán nyelvű)
Specializációk 7. sze­mesz­ter
 • Advanced Statistics (Angol nyelvű)
 • HRM (Angol nyelvű)
Karrierlehetőségek
 • Könyvelő
 • Könyvvizsgáló
 • Kontroller
 • Belső ellenőr
 • Adótanácsadó
 • Pénzügyi elemző
 • Bróker

Ha sze­ret­nél komp­lex tanács­adói érté­ke­sí­té­sek­kel és kon­zul­tá­ci­ók­kal egy­be­kö­tött téma­kö­rök men­tén, egy kihí­vá­sok­kal teli cég szám­vi­teli osz­tá­lyán vagy egy neves pénz­in­té­zet szár­nyai alatt, eset­leg egy füg­get­len könyv­vizs­gá­ló­ként elhe­lyez­kedni, akkor az aarhusi aka­dé­mia ezen sza­kát Önnek talál­ták ki.

A 3 és fél éves pro­fesszi­o­ná­lis pénz­ügyi prog­ram évről évre dina­mi­ku­san fejlő­dik a pénz­ügyi szek­tor neves kép­vi­selői­vel való szo­ros együttmű­kö­dés­nek köszön­hetően. Az aka­dé­mia ezen prog­ram­já­nak fejlő­dése pár­hu­za­mo­san fut a pénz­ügy világ vál­to­zá­sa­i­val, így szol­gál­tatva az aktu­á­lis, nap­ra­kész kom­pe­ten­ciák elsa­já­tí­tá­sát  a diá­kok szá­mára.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszterek Témakörök
1 Communication and Presetation Techniques
Organizational Psychology
Business Economics 1. (Theories and methods)
Business and Financial Law 1.
Scientific Methodology  incl. Study Techniques 1.
Marketing 1. (Financial pro­ducts and ser­vi­ces)
 2 Marketing 2. (Market analy­sis)
Economics 1.(Microeconomics)
Project Management 1.
Business and Financial Law 2.
Scientific Methodology incl. Study Techniques 2.
Sector Knowledge and Regulation
3 International Module
Economics 2. (Macroeconomics)
Statistics
4 Real Estate Financing
Counselling and Ethics in the Financial Sector
Personal Finance
Tax Law
Választott tant­ágyak
5 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
6 Marketing 2. (Strategies)
Sales and Business
Project Management 2.
Trade Specific Project
Választott tan­tár­gyak
7 Választott tan­tár­gyak
Organizational Development and Management Tools
Záróvizsga

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai-rendszer része, a végzős által gyűj­tött ECTS kre­di­tek fel­hasz­nál­ha­tóak Európa szerte. Amennyiben a végzős hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality BA Top-Up Sport Management BA Top-Up

Marketing Management

Financial Management

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember