Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Financial Management — UCN

szemuveg tablazat toll penzugy1 Financial Management  UCN
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Financial Management
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1–3 sze­mesz­ter: €4.300 / sze­mesz­ter; 4. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Financial busi­nes­ses and mar­kets –mar­ke­ting and per­sonal finan­ces
 • Customer rela­ti­ons manage­ment
 • Business law
 • Statistics
 • Bussiness eco­no­mics
 • Global eco­no­mics
 • Management and com­mu­ni­ca­tion
Specializációs irá­nyok / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Counselling and the finan­cial retail mar­ket
 • International finan­cial rela­ti­ons
 • Real estate dea­ling
 • Property manage­ment
 • Financial manage­ment in pri­vate and pub­lic com­pa­nies
Karrierlehetőségek
 • Bank
 • Jelzálog intéz­mény
 • Ingatlan érté­ke­sítő vál­la­lat
 • Pénzügyi rész­lege magán vagy állami szer­ve­ze­tek­nek
 • Ingatlan admi­niszt­rá­ciós iroda
 • Biztosító tár­sa­ság

A University College of Northern Denmark 2 éves (4 sze­mesz­te­res) Financial Management kép­zése 4 külön­böző témán ala­pul. Ez gya­kor­lat­ban azt jelenti, hogy min­den egyes sze­mesz­ter­nek van egy adott témája és ezen a közös témán ala­pul­nak a félév tan­tár­gyai és pro­ject mun­kái, így alkotva egy egy­sé­ges egé­szet. A témák rend­kí­vül inter­disz­cip­li­ná­ri­sak és gyakorlat-orientáltak.

 A prog­ram struk­tú­rája 

 • 1. Szemeszter: A pénz­ügyi szek­tor és ter­mé­kei
 • 2. Szemeszter: A pénz­ügyi szek­tor és a tár­sa­da­lom
 • 3. Szemeszter: Pénzügyi ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok mar­ke­tingje
 • 4. Szemeszter: Gyakorlat, Final Examinatio

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • 3 hónap gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (4. szem­sz­ter vége)

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok három fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát lehet sze­rezni. A Financial Managment szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Hasonló kép­zé­sek:

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember