Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Global Business Engineering — VIA UC

mejlgade forside billede gbe 725x186px Global Business Engineering   VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Global Business Engineering
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens és Aarhus váro­sok, Dánia
Képzés hossza 9 sze­mesz­ter
Kreditek 270 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €52.200
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Project manager
  • Consulting Engineer
  • Export/Sales Manager

A prog­ram remek hírül szol­gál azok­nak, akik nem iga­zán tud­nak egy bizo­nyos spe­ci­fi­ká­ció irá­nyába elmenni, ugyanis a VIA UC ezen prog­ramja egy­aránt kitér az üzleti élet (mar­ke­ting, kom­mu­ni­ká­ció), a mérnöki-, vala­mint a nyel­vek vilá­gába ezzel kínálva egy komp­lex, átfogó, 9 sze­mesz­te­res tanul­má­nyi prog­ra­mot diák­jai szá­mára. A sze­mesz­te­rek során mint már emlí­tet­tem a nyelv­ta­nu­lás is kiemelt helyet kap. Az angol mel­lett máso­dik ide­gen nyelv okta­tá­sára is sor kerül; a hall­ga­tók a német, a fran­cia és a spa­nyol nyelv közül választ­hat­nak. A Global Business Engineering prog­ram két irá­nyú spe­ci­fi­ká­ciót kínál. A máso­dik sze­mesz­ter során a diá­kok­nak válasz­ta­niuk kell, hogy mecha­ni­kai, avagy IT irányba sze­ret­nék tovább foly­tatni tanul­má­nya­i­kat.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

Global Business engineering Global Business Engineering   VIA UC

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

  • Mecha­ni­cal Engineering
  • Supply Engineering
  • ICT Engineering

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember