Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Global Business Engineering — VIA UC

business 300x200 Global Business Engineering   VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Global Business Engineering
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens és Aarhus váro­sok, Dánia
Képzés hossza 9 sze­mesz­ter
Kreditek 270 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €52.200
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Project manager
  • Consulting Engineer
  • Export/Sales Manager

A prog­ram remek hírül szol­gál azok­nak, akik nem iga­zán tud­nak egy bizo­nyos spe­ci­fi­ká­ció irá­nyába elmenni, ugyanis a VIA UC ezen prog­ramja egy­aránt kitér az üzleti élet (mar­ke­ting, kom­mu­ni­ká­ció), a mérnöki-, vala­mint a nyel­vek vilá­gába ezzel kínálva egy komp­lex, átfogó, 9 sze­mesz­te­res tanul­má­nyi prog­ra­mot diák­jai szá­mára. A sze­mesz­te­rek során mint már emlí­tet­tem a nyelv­ta­nu­lás is kiemelt helyet kap. Az angol mel­lett máso­dik ide­gen nyelv okta­tá­sára is sor kerül; a hall­ga­tók a német, a fran­cia és a spa­nyol nyelv közül választ­hat­nak. A Global Business Engineering prog­ram két irá­nyú spe­ci­fi­ká­ciót kínál. A máso­dik sze­mesz­ter során a diá­kok­nak válasz­ta­niuk kell, hogy mecha­ni­kai, avagy IT irányba sze­ret­nék tovább foly­tatni tanul­má­nya­i­kat.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

Global Business engineering Global Business Engineering   VIA UC

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

  • Mecha­ni­cal Engineering
  • Supply Engineering
  • ICT Engineering

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember