Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Global Nutrition and Health — VIA UC

 Global Nutrition and Health  VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Global Nutrition and Health
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €35.000
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
 • NGOs as pro­ject managers
 • Food and cate­ring indust­ries as health pro­mo­ting cun­sul­tants
 • Leisure indust­ries as pro­duct devel­opers
 • health Centres as devel­opers of heatlh-promotion
 • Ecuational ins­ti­tu­ti­ons as nut­ri­o­nal con­sul­tants
 • National aut­ho­ri­ties as food con­sul­tants
 • Personal trai­ner
 • Weight-loss Consultant
 • Stress coach and Manager in the fitt­ness and well­ness industry

A prog­ram körül­öleli a táp­lál­ko­zás és az élel­mi­szer­gyár­tás téma­kö­reit glo­bá­lis szin­ten. Az első évben a hall­ga­tók bete­kin­tést nyer­nek az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás társadalmi-szintű kér­dé­se­ibe, illetve a külön­böző előí­rá­sokba, irány­el­vekbe az élel­mi­szer ipar­ban. Ezt követően a máso­dik év az élet­mód és az egész­ség­ügyi okta­tás rej­tel­me­ibe veti bele magát.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

global nutrition and health Global Nutrition and Health  VIA UC

 

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További hasz­nos infor­má­ció a kép­zés­sel és az ottani élet­tel kap­cso­lat­ban!

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember