Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hjoerring

Hjørring
Metropol Luftfoto 300x154 Hjoerring
Ország Dánia
Régió Nordjylland
Lakosság 24.867 fő
Weboldal www.visithjoerring.dk
Elhelyezkedés

hjorring 300x293 Hjoerring

Hjørring a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Hjørring Dánia egyik leg­ré­gebbi városa (egyes for­rá­sok sze­rint a terü­let már nagy­já­ból 10.000 évvel ezelőtt is lakott volt), mely 2013-ban ünnepli vásár­vá­rosi rang­já­nak 770. évfor­du­ló­ját. A város maga Nordjylland régió északi részén terül el nagy­já­ból 50km-re a régió köz­pont­já­tól Aalborgtól (és 467km-re magá­tól a fővá­ros­tól). A tele­pü­lés régi vásár­vá­rosi rangja meg­lepő, hisz fél­re­eső helyen van és azon kevés dán váro­sok közé tar­to­zik melyek nem ren­del­kez­nek köz­vet­len kap­cso­lat­tal a ten­ger­hez, így kikötő­jük sincs.

Közlekedés

A város­hoz leg­kö­ze­lebbi rep­tér Aalborgban talál­ható. Budapestről szá­mos légi­tár­sa­ság indít jára­tok az országba, azon­ban Aalborgba a magyar fővá­ros­ból nem érke­zik köz­vet­len járat. A  Hjørring-be tar­tók igénybe vehe­tik még a kicsit távo­labbi Billund rep­te­rét is ahová szá­mos fapa­dos légi­vál­la­lat üze­mel­tet jára­to­kat.

Az emlí­tett rep­te­rekről a várost csak köz­úton vagy vas­út­tal lehet meg­kö­ze­lí­teni, azon­ban a helyi tömeg­köz­le­ke­dés magas szin­vo­na­lá­ból adó­dóan rend­kí­vül kényel­mes körül­mé­nyek között tehet­jük meg az utat.

Oktatás

Hjørring-ben szá­mos okta­tási intéz­mény talá­lahtó azon­ban angol nyelvű sza­kot csak a University College of Northern Denmark indít. Ez a szak a Natural and Cultural Heritage Management BA szak, mely azért került ebbe a nyu­godt, hatal­mas zöld erdők­kel körül ölelt, évez­re­des tör­té­ne­lem­mel ren­del­kező városba, hogy a ter­mé­sze­tet és a kul­tú­rát ne csak a szak tan­tár­gyain ker­sz­tül tud­ják test­kö­zelbe hozni az itt tanu­lók szá­mára.

Látványosságok

A tele­pü­lé­sen talál­ható leg­na­gyobb temp­lom ere­de­ti­leg góti­kus stí­lus­ban épült azon­ban a későb­bi­ek­ben több pon­ton módo­sí­tot­ták és hoz­zá­épí­tet­tek. A temp­lom a nevét Alexandriai Szent-Katalinról kapta és  az óvá­ros­ban talál­ható.

Ide sorol­ható még a város fel­újí­tott köz­pontja, melyet lezár­tak az autós for­ga­lom előtt és meg­hitt han­gu­latú sétá­ló­ut­cává ala­kí­tot­tak. A város növe­ke­dé­sé­nek köszön­hetően szá­mos dán és nem­zet­közi vál­la­lat nyi­tott itt üzle­tet és vará­zsolta az “Østergade”-t bevá­sárló cent­rummá.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

A város helyt ad min­den évben a világ egyik leg­na­gyobb ifjú­sági fut­ball baj­nok­sá­gá­nak melyet “Dana Cup”-nak hív­nak. A prog­ra­mot láto­ga­tók száma min­den évben nagy­já­ból 20 ezer fő körül ala­kul és 2006-ban került 25. alka­lom­mal meg­ren­de­zésre.

Továbbá a város nyu­godt stí­lu­sá­ból faka­dóan szá­mos kávézó és könyv­tár áll az itt élők ren­del­ke­zé­sére.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Hjørring a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

;”

Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember