Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Horsens

Horsens
horsens denmark view 940 Horsens
Ország Dánia
Régió Jutland
Lakosság 55 884 fő
Weboldal http://www.visithorsens.dk/horsens/din-guide-24-timer-i-doegnet
Elhelyezkedés
3431322 google map smedegade horsens Horsens
Horsens a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A város a Horsens-fjord végé­nél fek­szik, jel­leg­ze­tes moré­nás tájon, ahol az utolsó jég­kor­szak gleccse­rei által ala­kí­tott ala­csony dom­bok és völ­gyek vált­ják egy­mást. A város Århus­tól 50 km-re délre, Vejlétől 30 km-re északra, Koppenhágától pedig mint­egy 200 km-re talál­ható.

Az első régé­szeti emlé­kek a 10. szá­zad­ból szár­maz­nak. A 12. szá­zad­ban III. Svend és I. Valdemár kirá­lyok pénzt veret­tek a város­ban.
A városka nevét az ott lévő nagy popu­lá­ci­ó­ban élő lovak szá­má­ról kapta.

Közlekedés

A város­ká­ból 28 perc alatt Intercity sze­rel­vé­nyek­kel már Aarhusban is van az ember. Koppenhága 2,5–3 órá­nyira van szin­tén vona­tok­kal.
Horsenshez leg­kö­ze­lebb talál­ható repülő­tér Billundban talál­ható, mely Dánia máso­dik leg­na­gyobb rep­tere, mint­egy 53 kiló­mé­terre Horsenstől.
A városka mére­té­nek köszön­hetően a leg­nép­szerűbb köz­le­ke­dési esz­köz a bicikli, ha valaki azon­ban a tömeg­köz­le­ke­dést pre­fe­rálja, a helyi busz­já­ra­to­kat is igénybe tudja venni.

Látványosságok

Horsens fő lát­vá­nyos­sága a bör­tön, mely mára már kul­tú­rá­lis fesz­ti­vá­lok hely­színe, mint a European Medieval fes­ti­val, de töb­bek között a esé­lyes volt a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál hely­szí­né­nek is.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Számos híres­ség lépett fel a város­ká­ban az évek során, mint Madonna, az Iron Maden, Elton John, az AC/DC, a Snow Patrol és még sokan mások. Mint már emlí­tet­tük, itt ren­de­zik meg évente a European Medieval fesz­ti­vált Augusztus utolsó pén­te­kén és szom­bat­ján, ami­kor is a város főtere átala­kul egy hatal­mas közép­kori piacá, mely érde­kes és szó­ra­koz­tató prog­ra­mok­kal vár min­den kor­osz­tályt.

Márciusban továbbá szin­tén hely­színt ad a város a Crime fesz­ti­vál­nak (Krimimessen), mely az iro­dalmi thril­le­rek, bűnö­zés, rej­té­lyek témája veszi körül. Ilyenkor szá­mos híres kri­mi­író kép­vi­se­leti magát az ese­mé­nyen.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Horsens a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember