Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hospitality, Service and Tourism Management — CPH Business

ID 10028335 300x225 Hospitality, Service and Tourism Management  CPH Business
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Hospitality, Service & Tourism Management
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem Uniós állam­pol­gá­rok­nak: 1–3 sze­mesz­ter: €4.300 / sze­mesz­ter; 4. sze­mesz­ter: €3.400
Képzés kez­dés 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Philosophy of sci­ence and metho­do­logy
 • Analysis and sta­tis­tics
 • Service manage­ment
 • Business Development
 • Economics
 • Service Industry
 • Strategy and busi­ness plan
 • Organization and HR
 • Business com­mu­ni­ca­tion and net­wor­king
Specializációk/Szakosodási Lehetőségek
 • Hotel and Restaurant Management
 • Tourism Management
 • Sport Management
Karrierlehetőségek
 • Marketing Coordinator
 • Sales Coordinator
 • Food&Beverage Assistant
 • Event Coordinator
 • Sponsor Adviser
 • Reception Desk Personnel
 • Travel agency/Booking assis­tant
 • Project Assistant
 • Conference Personnel

A 4 sze­mesz­te­ren át tartó kép­zés szín­vo­na­las és modern tan­anya­got kínál azon hall­ga­tók szá­mára, akik nem­zet­közi kör­nye­zet­ben sze­ret­nék meg­is­merni töb­bek között a ven­dég­lá­tás, a turiz­mus, a köz­le­ke­dés és még további szá­mos ipari szol­gál­ta­tás tech­ni­kai és üzleti hát­te­rét. A fen­tiek mel­lett, szin­tén az aka­dé­mia ezen prog­ramja fóku­szál az adott ipar­ág­ban jelen lévő szol­gál­ta­tá­sok meg­ter­ve­zé­sére, kivi­te­le­zé­sére és fej­lesz­té­sére mind a hazai, mind a nem­zet­közi pia­co­kon.

A nem­zet­közi kör­nye­zet­nek köszön­hetően, lehető­sé­gük nyí­lik a diá­kok­nak már tanul­má­nyaik alatt elsa­já­tí­tani a kul­tú­rá­lis különb­sé­gek meg­fe­lelő keze­lé­sét, más kul­tú­rá­ból szár­mazó mun­ka­tár­sak­kal való haté­kony együttmű­kö­dést, ezzel is elő­se­gítve egy jövő­beli cég­nél való könnyed, gyors integ­rá­ciót a hall­ga­tók szá­mára, ami külö­nö­sen hasz­nos­nak bizo­nyul olyan ipar­ágak ese­té­ben, mint a Turizmus és Vendéglátás.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • 3 hónap gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

4. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • Záróvizsga (4. szem­sz­ter vége)

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves intéz­mé­nyen belüli tovább­képző kur­zu­sok, melyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát sze­rez­het a diák. A Hospitality, Service & Tourism Managment szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Hasonló kép­zé­sek:

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jelentkezés a kép­zésre

kep for­ras 1  Oldal Forrása

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember