Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hospitality, Service and Tourism Management EAL

280px Architecture1 Hospitality, Service and Tourism Management EAL
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education (EAL)
Intézmény helye Odense és Vejle , Dania
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Kötelező tan­tár­gyak
 • Methodology & Research
 • Economics
 • Service Management
 • Organizational Structure, Motivation and Development
 • Project Management
 • Strategic Planning
 • International Marketing
 • Management Principles
 • Human Resource Management
 • Culture Studies, Customer Relations and English
 • Quality Concept
Specializációs irá­nyok
 • Hotel & Restaurant Management
 • Tourism Management
 • Service Management
Karrierlehetőségek
 • Marketing Coordinator
 • Sales Coordinator
 • Food & Beverage Assistant
 • Event Coordinator
 • Front office Personnel
 • Travel Agengy boo­king Assistant
 • Project Assistant
 • Conference Personnel
 • Sponsor Advisor

A 4 sze­mesz­te­res Hospitality, Service and Tourism Management kép­zés olyan tudást biz­to­sít a hall­ga­tók szá­mára ami­nek segít­sé­gé­vel a végző­sök mun­kát tud­nak vál­lalni a turiz­mus, hotel­szféra és a ven­dég­lá­tás min­den szint­jén. Az okta­tás során az intéz­mény külö­nös hang­súlyt fek­tet a prak­ti­kai tudás meg­szer­zé­sére, tech­ni­kai és admi­niszt­ra­tív fel­ada­tok elmé­leti és gya­kor­lati meg­ol­dá­sá­nak okta­tá­sára.

13 hetes köte­lező gya­kor­la­tu­kon az EAL hall­ga­tói magas szintű gya­kor­lati tudásra tesz­nek szert. Ez a szak­mai gya­kor­lat segít­het kör­vo­na­lazni a diá­kok elkép­ze­lé­seit a végső szak­dol­go­zat meg­írá­sá­val kap­cso­lat­ban, fel­hasz­nálva a 13 hét során szer­zett tudást és tapasz­ta­la­tot.

A prog­ram struk­tú­rája

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • 13 hetes gya­kor­lat

4. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán és záró­vizsga tétele

 

Szemeszter Tantárgyak Összes ECTS pont
1 Methodology, Service Industry, Organizational devel­op­ment,
Business devel­op­ment, Service Economics, Optional ele­ment
30
2 Service Industry, Organizational devel­op­ment, Business devel­op­ment,
Service Economics, Communication, Optional ele­ment
30
3 Organizational devel­op­ment, Business devel­op­ment, Service eco­no­mics,
Communication, Optional ele­ment, Internship
28
4 Organizational devel­op­ment, Business devel­op­ment, Service eco­no­mics,
Communication, Final exa­mi­na­tion
30
  Össze­sen  118 ECTS

A lis­tá­ban talál­ható sze­mesz­te­rekre kat­tintva, illetve ezen a lin­ken további infor­má­ciót talál a rész­le­tes tan­me­net­tel kap­cso­lat­ban.

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Bachelor kép­zés befe­je­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. A Bachelor kép­zés foly­tat­ható pél­dául Roskilde és Koppenhága váro­sa­i­ban, illetve Nagy-Britanniában, Svájcban, Norvégiában és szá­mos másik ország­ban.

A Hospitality, Service and Tourism Management-hez tar­tozó Top-up Bachelor kép­zé­sek:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember