Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hospitality, Service & Tourism Management — DANIA

ID 100136985 300x300 Hospitality, Service & Tourism Management   DANIA
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Hospitality, Service & Tourism Management
Intézmény neve Danish Academy of Business and Technology (DANIA)
Intézmény helye Randers, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €13.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €300 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Marketing Coordinator
  • Sales Coordinator
  • Food&Beverage Assistant
  • Event Coordinator
  • Sponsor Adviser
  • Reception Desk Personnel
  • Travel agency/Booking assis­tant
  • Project Assistant
  • Conference Personnel

A DANIA két éves ven­dég­lá­tás szak­já­nak célja, hogy a hall­ga­tók a szak elvég­zése során meg­ta­nul­ja­nak önál­lóan ter­vezni, fel­épí­teni és fej­lesz­teni ven­dég­lá­tás­sal és turiz­mus­sal kap­cso­al­tos szol­gál­ta­tá­so­kat mind hazai mind nem­zet­közi pia­co­kon.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram fő célja, hogy fej­lessze a diá­kok koope­rá­ciós képes­sé­geit, inno­va­tív gon­dol­ko­dá­sát és kre­a­ti­vi­tá­sát. A cso­por­tok kis lét­szá­múak (maxi­mum 20–30 fő) így ösz­tö­nözve diá­ko­kat az órai vitákba való bekap­cso­ló­dásra.

Compulsory Modules Organization and Management
Marketing and Strategy
Global Communications
The Service Company
Economics and Finance
Information Technology
Specialization Modules Introduction to the Tourism Industry
Tourism, Sustainability and Planning
Innovation and Development
Tourism Law
Marketing Channels and Distribution

A záró­vizsga előtt prog­ram része­ként min­den hall­gató részt vesz egy három hóna­pos gya­kor­la­ton Dániában vagy kül­föl­dön.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Hasonló kép­zé­sek:

Marketing Management

Financial Management

Business, Economy and Information Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember