Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hospitality, Service & Tourism Management — UCN

250px Hospitality board Hospitality, Service & Tourism Management  UCN
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Hospitality, Service & Tourism Management
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem Uniós állam­pol­gá­rok­nak: 1–3 sze­mesz­ter: €4.300 / sze­mesz­ter; 4. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Philosophy of sci­ence and metho­do­logy
 • Analysis and sta­tis­tics
 • Service manage­ment
 • Business Development
 • Economics
 • Service Industry
 • Strategy and busi­ness plan
 • Organization and HR
 • Business com­mu­ni­ca­tion and net­wor­king
Specializációk/Szakosodási Lehetőségek
 • Hotel and Restaurant Management
 • Tourism Management
 • Sport Management
Karrierlehetőségek
 • Marketing Coordinator
 • Sales Coordinator
 • Food&Beverage Assistant
 • Event Coordinator
 • Sponsor Adviser
 • Reception Desk Personnel
 • Travel agency/Booking assis­tant
 • Project Assistant
 • Conference Personnel

A Hospitality, Service and Tourism Management szak egy 4 sze­mesz­te­res AP-Degree kép­zés, amely lehető­sé­get kínál a diá­kok­nak, hogy meg­is­mer­ked­je­nek a ven­dég­lá­tás és turiz­mus tech­ni­kai és üzleti olda­lá­val egy­aránt. A teó­ri­á­kat ötvözi a leg­újabb üzleti prak­ti­kák­kal, és egy olyan átfogó tudás­sal ruházza fel a hall­ga­tót, ami biz­to­sítja, hogy meg­állja a helyét a szer­ve­zet bár­mely szint­jén.

A szak nagy hang­súlyt fek­tet még a hall­ga­tók kul­tu­rá­lis isme­re­te­i­nek bőví­té­sére, és a fenn­tart­ható fejlő­dés­sel kap­cso­la­tos alap­el­vek elsa­já­tí­tá­sára. A dip­lo­más képes lesz haté­ko­nyan együtt dol­gozni külön­böző okta­tási, kul­tu­rá­lis és nyelvi hát­tér­rel ren­del­kező embe­rek­kel is.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése

3. sze­mesz­ter

 • 3 hónap gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése

4. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az intéz­mény új intéz­ke­dést veze­tett be, mely sze­rint 2012-től az összes új Hospitality, Service & Tourism Management hall­ga­tó­nak köte­lezően meg kell vásá­rol­nia a tan­könyv­cso­ma­got a kép­zés elkez­dé­se­kor, mely­nek díja € 350/hallgató (nincs lehető­ség hasz­nált köny­vek vásár­lá­sára)! Ezzel kap­cso­lat­ban további infor­má­ci­ó­ért írj az info@sceda.eu címre.

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves intéz­mé­nyen belüli tovább­képző kur­zu­sok, melyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát sze­rez­het a diák. A Hospitality, Service & Tourism Managment szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

 Szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban: 

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ken befe­jezni tanul­má­nyait. A UCN a követ­kező egye­te­mek­kel áll szerző­dés­ben a Hospitality, Service and Tourism Management AP Program befe­je­zé­sét illetően:

 • Sheffield Hallam University, UK
 • University of Plymouth, UK
 • Southampton Institute,UK
 • University of Western Sydney, Australia
 • Harstad University College, Norway
 • The Norwegian School of Hotel Management in Stavanger, Norway
 • Hawaii Pacific University, USA
 • ICHM in Adelaide, Australia (via HRS / UCN)
 • IHTTI, Switzerland
 • NHTV Breda University of Professional Education, The Netherlands
 • CHN Leuwarden, The Netherlands
 • Copenhagen Business School, Denmark
 • Aalborg University, Denmark

Hasonló kép­zé­sek:

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jelentkezés a kép­zésre

kep for­ras 1 kep for­ras 2, Oldal Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember