Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

HVG Állásbörze & Mobility Fair 2015

Élj a jó nyelv­tu­dá­sod adta lehető­sé­gek­kel!hvg logo HVG Állásbörze & Mobility Fair 2015

Szeretnéd hasz­no­sí­tani a már meg­lévő nyelv­tu­dá­so­dat? Tovább erő­sí­te­néd az ango­lod? Kíváncsi vagy, milyen lehető­sé­geid len­né­nek, ha franciául/németül/spanyolul is könnye­dén kom­mu­ni­kál­nál?

Érdeklődj a HVG Állás­bör­zéről a hazai és a nem­zet­közi pers­pek­tí­vák­ról!

Számtalan hir­de­tés­sel lehet talál­kozni az inter­ne­ten, ame­lyek­ben ala­pít­vá­nyok, szer­ve­ze­tek és cégek kínál­nak nyelv­ta­nu­lási lehető­sé­ge­ket. A fel­so­ro­lá­sok és lehető­sé­gek között azon­ban sok­szor nem egy­szerű kiiga­zodni. Jó alka­lom lehet szá­modra a test­hez­álló ösz­tön­dí­jak­ról, kép­zé­sekről és állás­le­hető­sé­gekről sze­mé­lye­sen érdeklődni. Erre ad kiváló lehető­sé­get az ország leg­nép­szerűbb kar­ri­er­ren­dez­vé­nye.

Tanulj, sze­rezz tapasz­ta­la­tot kül­föl­dön!

Ha kül­föl­dön is kipró­bál­nád magad és nyelv­tu­dá­so­dat, akkor láto­gasd meg a kar­ri­er­vá­sá­ron belül a Mobility Fair kiál­lí­tóit, ahol min­den szük­sé­ges infor­má­ciót meg­kap­hatsz a nem csak diá­kok­nak szóló kül­földi tanul­má­nyi ösz­tön­dí­jak­ról és mun­ka­le­hető­sé­gekről.

Keress meg min­ket is, és érdeklődj, milyen kép­zési és okta­tási lehető­sé­gek elér­hetőek szá­modra 13 ország 50 felsőok­ta­tási intéz­mé­nyébe.

Standunk: M8

Standtérkép

Gyere el a HVG Állás­bör­zére feb­ruár 25–26–án a SYMA Rendezvényközpontba!

Regisztrálj, és találd meg a szá­modra test­hez­álló lehető­sé­get!

Bővebb infor­má­ció a HVG Állás­börze olda­lán!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember