Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

ICT Engineering — VIA UC

 ICT Engineering  VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in ICT Engineering
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens és Aarhus váro­sok, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
 • Software Engineer
 • R&D Manager
 • Software Developer
 • Solutions Architect

A prog­ram elkez­dé­sé­hez egy emelt szintű mate­ma­ti­kán kívül semmi másra nincs szük­sége a diá­kok­nak, ugyanis a VIA ezen prog­ramja egé­szen a kez­de­tektől oktatja a prog­ra­mo­zást diák­jai szá­mára. A modern tech­no­ló­gia hiper gyors fejlő­dé­sé­nek köszön­hetően az infor­ma­tika ezen ágá­nak hatal­mas piaca van, így a keres­let az ilyen szak­kép­zett­ségű hall­ga­tók iránt is jelentős. A prog­ram első sze­mesz­te­ré­ben a diá­kok mun­ka­he­lyek­hez láto­gat­nak, ahol bete­kin­tést nyer­nek az ICT gya­kor­lati alkal­ma­zá­sába. Az intéz­mény remek nem­zet­közi kap­cso­la­ta­i­nak köszön­hetően mint part­ne­re­gye­te­mek, mint vál­la­la­tok terén, a diá­kok gyak­ran kül­föl­dön töl­tik el ezt a sze­mesz­tert. A VIA UC infor­ma­tika rész­le­gén sok­kal nagyobb hang­súlyt fek­tet­nek a gyakorlati-orientált okta­tásra az elmé­leti okta­tás­sal szem­ben. Meggyőződésük hogy a diá­kok a saját pro­jek­te­ik­ből, a saját hibá­ik­ból, a saját tapasz­ta­la­ta­ik­ból tanul­nak a leg­töb­bet és ezál­tal érik el a leg­ha­té­ko­nyabb fejlő­dést tanul­má­nyaik során.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

ICT engineering ICT Engineering  VIA UC

Kötelező tár­gyak

 • Software Development
 • Interfacing elec­tro­nics devi­ces
 • Programming elec­tro­nics devi­ces
 • Real time prog­ram­ming
 • Computer net & cli­ent ser­ver tech­no­logy
 • Database tech­no­logy
 • Web & Multimedia

 

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

 • International Sales and Marketing Management
 • Mechanical Engineering
 • Value Chain manage­ment

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember