Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Időpontkérés Online Nyelvi Tesztre

Online Nyelvi Teszt

Az “Online” jelö­lés­sel ellá­tott nyelvi tesz­tet ajánl­juk mind­azok­nak, akik Budapesttől távol élnek, vala­mint azok­nak, akik egyéb elfog­lalt­sá­guk miatt nem tud­nak jelen lenni a Budapesten meg­ren­de­zett nyelvi tesz­ten.oxford english testing oopt Időpontkérés Online Nyelvi Tesztre

Ezt a tesz­tet min­denki az OTTHONÁBÓL írhatja meg. Technikai fel­té­tel­ként kérünk min­den­kit, ins­tal­lálja a Skype nevű app­li­ká­ciót, mely az alábbi linkről töl­tető le díj­men­te­sen.

Az online nyelvi teszt­hez szük­ség van: web­ka­me­rára, mik­ro­fonra, inter­netel­ér­hető­ségre és tele­pí­tett flash pla­yer–re a szá­mí­tó­gé­pen.

Ne feledje, a teszt meg­kez­dése előtt leg­fel­jebb 48 órá­val fel­venni part­ner­ként a “sce­da­den­mark” nevet!

 
  • Kérjen idő­pon­tot online nyelvi tesztre!
  • Online — ott­hon­ról.
 

Időpont kérés

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember