Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Innovation and Entrepreneurship — BAAA

ID 10069915 300x225 Innovation and Entrepreneurship  BAAA

Képzés Információ
Képzés neve Bachelor in Innovation and Entrepreneurship (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 
€15.000
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
 • Érett­ségi
 • A prog­ram­hoz kötődő AP vagy BA dip­loma
 • IELTS: 6.5
 • TOEFL internet-based: 83
 • TOEFL paper-based: 560
 • Cambridge test: CAE A, B or C
 • Oxford pla­ce­ment: 160 (min 80 pont min­den modul­nál)
 • Oxford online pla­ce­ment test: C1SCEDA által szer­ve­zett ingye­nes nyelvi teszt
Karrierlehetőségek
 • Entrepreneurship
 • Project Manager/Assistant

Az Innovation and Entrepreneurship üzleti szak első­sor­ban olyan AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kező diá­ko­kat céloz meg akik saját üzle­tü­ket sze­ret­nék meg­ala­pí­tani. A hall­ga­tók a vál­la­lat ala­pí­tá­son túl meg­ta­nulj­hat­ják, hogy folya­ma­tos fej­lesz­té­se­ken keresz­tül, hogyan tegyék még haté­ko­nyabbá és jöve­del­mezőbbé üzleti vál­lal­ko­zá­su­kat.

A prog­ram struk­tú­rája

A kur­zus más­fél évet, azaz három sze­mesz­tert ölel fel. Főként az inno­va­tív gon­dol­ko­dásra, kre­a­ti­vi­tásra és a piac meg­is­me­ré­sére fóku­szál de nem hagyja figyel­men kívül a vál­la­lat épí­tés­sel és ter­ve­zés­sel kap­cso­la­tos tár­gya­kat sem így biz­to­sítva, hogy a hall­ga­tók olyan vál­la­la­to­kat tud­ja­nak lét­re­hozni melyek hosszab távon is élet­ké­pe­sek.

A folya­ma­tok pon­tos meg­is­me­rése érde­ké­ben a prog­ram része­ként a hall­ga­tók cso­por­tokba verődve ala­pí­ta­nak egy álta­luk kita­lált üzleti vál­lal­ko­zást amit — az intéz­mény támo­ga­tá­sá­val — az egész prog­ram alatt fej­lesz­te­nek és üze­mel­tet­nek. A prog­ram befe­je­zé­sé­vel a hall­ga­tók BA dip­lo­mát sze­rez­het­nek.

1. Szemeszter 2. Szemeszter 3. Szemszter
Innovation and Development:
Creative and inno­va­tive pro­ces­ses
Opportunity win­dows
Business pro­po­si­tion
Growth:
Strategic growth oppor­tu­ni­ties
Realisation and ope­ra­tion
Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
The New Company:
Project manage­ment
Networks
Organising the com­pany
Growth Entrepreneur:
Strategic manage­ment
Communication
Company devel­op­ment
Záróvizsga
Practical Business Operation:
Company teams
Illustration, docu­men­ta­tion and pro­toty­pes
Marketing and sales plans
Relational sales
IT sys­tems
Financial manage­ment
Financial manage­ment sys­tems
Választható tan­tár­gyak:
Instruction
Tutorial
Project work
 

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Felvételi Követelmények

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. Mivel a prog­ram álta­lá­nos vál­lal­ko­zá­sok fel­épí­té­sé­nek és üze­mel­te­té­sé­nek a bemu­ta­tá­sára szol­gál, így gya­kor­la­ti­lag bár­mi­lyen (üzleti, mar­ke­ting, IT, mér­nöki) AP vagy BA dip­loma meg­léte ele­gendő a beke­rü­lés­hez.

A fel­vé­teli eljá­rás során a jelent­kező­nek készí­te­nie kell (az álta­lá­nos jelent­ke­zési doku­men­tu­mo­kon felül) egy kre­a­tív pre­zen­tá­ciót, ami annyit tesz, hogy 1–2 oldal­ban meg kell fogal­maz­nia milyen lenne az Ön álom vál­lal­ko­zása. Ezt a lehető leg­pon­to­sabb és fan­tá­zia­dú­sabb, maxi­mum két olda­las leírást a jelent­ke­zés­kor a többi doku­men­tum­hoz kell csa­tolni, majd egy előre meg­ha­tá­ro­zott idő­pont­ban meg­tar­tott Skype interjú kere­tein belül pre­zen­tálni azt az intéz­mény kép­vi­selői­nek.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön egy­aránt. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak a tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

oldal for­ras, kep for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember