Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Innovation and Entrepreneurship — EAL

ID 10058150 300x240 Innovation and Entrepreneurship  EAL
Képzés Információ
Képzés neve Bachelor of Innovation & Entrepreneurship (Top-Up)
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Vejle, Odense, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Témakörök
 • Innovation Development
 • Marketing
 • Customer Relations
 • Economics
 • E-business
 • Prototyping
Karrierlehetőségek
 • Resort Manager
 • Event Manager
 • Hotel Manager
 • Executive Sales Supporter
 • Key Account Manager
 • Sales Planner
 • International Sales Representative
 • Project Manager
 • Sales and Marketing Co-ordinator

Ezen új Top-Up prog­ram kere­tein belül, az AP dip­lo­má­val ren­del­kező diá­ko­kat tovább­kép­zik képes­sé­geik és tár­gyi tudá­suk töké­le­te­sí­tése érde­ké­ben. A prog­ram, szo­ro­san követi az AP prog­ra­mok kon­cep­ci­ó­ját, a gya­kor­la­tias okta­tás mel­lett lehető­sé­get kínál a hall­ga­tók szá­mára létező cégek­kel össze­kö­tött éles pro­jek­te­ken való rész­vé­telt. A prog­ram végső célja egy önálló cég fel­ál­lí­tá­sá­nak és sike­res működ­te­té­sé­nek bemu­ta­tása a prog­ra­mot követők szá­mára.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram más­fél évet, azaz három sze­mesz­tert ölel fel, mely­nek végén Bachelor dip­lo­mát sze­rez­nek a hall­ga­tók. Az első két sze­mesz­ter tan­termi órá­kat ölel fel, ahol pro­jek­te­ken és cso­port­mun­ká­kon ala­puló tan­ter­vet követően elsa­já­tít­ják a hall­ga­tók a dip­lo­má­hoz szük­sé­ges elmé­leti és gya­kor­lati tudást egy­aránt. Az utolsó sze­mesz­ter folya­mán az AP dip­loma végé­hez hason­lóan, ezút­tal egy fél éves szak­mai gya­kor­lat vár a diá­kokra, melyet egy final pro­ject meg­írása követ.

1. sze­mesz­ter

 • The start and growth of a com­pany

2. sze­mesz­ter 

 • Growth

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (3. sze­mesz­ter vége)

Felvételi Követelmények

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte. Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európa és Világszerte.

Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val. A kép­zés nem­zet­kö­zi­sé­géből, gya­kor­lat és probléma-központúságából eredően előnyt nyújt­hat a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­a­con, ahol a hasz­nál­ható tudást egyre többre érté­ke­lik, sőt elvár­ják.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

oldal for­ras, kep for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember