Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

International Hospitality Management — CPH Business

ID 100109842 300x249 International Hospitality Management  CPH Business

Képzés Információ
Képzés neve Bachelor of International Hospitality Management (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
1–2. sze­mesz­ter: €4.350/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.350
Képzés kez­dés 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Témakörök
 • Economics
 • Budget for hos­pi­ta­lity com­pa­nies
 • Communication
 • Leadership and Project Management
 • Strategic Planning
 • Intercultural Competencies
 • Marketing
Karrierlehetőségek
 • Resort Manager
 • Event Manager
 • Hotel Manager
 • Executive Sales Supporter
 • Key Account Manager
 • Sales Planner
 • International Sales Representative
 • Project Manager
 • Sales and Marketing Co-ordinator

A kép­zés első sor­ban gaz­da­ság­tu­do­má­nyi és tár­sa­da­lom­el­mé­leti tanul­má­nyokra fóku­szál, így kínálva ver­seny­ké­pes, angol nyelvű  BA dip­lo­mát a turiz­mus és ven­dég­lá­tás terü­le­tén.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram más­fél évet, azaz három sze­mesz­tert ölel fel, mely­nek végén Bachelor dip­lo­mát sze­rez­het­nek a hall­ga­tók. Az első két sze­mesz­ter tan­termi órá­kat ölel fel, ahol pro­jek­te­ken és cso­port­mun­ká­kon ala­puló tan­ter­vet követően elsa­já­tít­ják a hall­ga­tók a dip­lo­má­hoz szük­sé­ges elmé­leti és gya­kor­lati tudást egy­aránt. Az utolsó sze­mesz­ter folya­mán az AP dip­loma végé­hez hason­lóan, ezút­tal egy fél éves szak­mai gya­kor­lat vár a diá­kokra, melyet egy final pro­ject meg­írása követ.

1. sze­mesz­ter

 • Economics és Management téma­kö­rök köré épül fel.

2. sze­mesz­ter

 • Culture and Guest Relation

3. sze­mesz­ter

 •  Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Bachelor pro­ject (3. sze­mesz­ter vége)

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Felvételi Követelmények

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte. Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

oldal for­ras, kep for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember