Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

International Hospitality Management — UCN

int hospitality modern hotel1 International Hospitality Management  UCN
Képzés Információ
Képzés neve Bachelor of International Hospitality Management (Top-Up)
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
1–2. sze­mesz­ter: €4.300/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Témakörök
 • Economics
 • Service Management
 • CRM & HRM
 • Leadership and Project Management
 • Law
 • Strategic Planning
 • Intercultural Competencies
 • Marketing
Karrierlehetőségek
 • Resort Manager
 • Event Manager
 • Hotel Manager
 • Executive Sales Supporter
 • Key Account Manager
 • Sales Planner
 • International Sales Representative
 • Project Manager
 • Sales and Marketing Co-ordinator

Ez a más­fél éves Top-Up BA prog­ram nem csak hote­lek­kel, étter­mek­kel vagy az ún. expe­ri­ence economy-val fog­lal­ko­zik, hanem lefedi az egész ven­dég­lá­tó­ipari szek­tort annak érde­ké­ben, hogy a hall­ga­tók­kal a lehető leg­szé­le­sebb kör­ben ismer­tesse meg ennek a kifi­no­mult üzleti és szak­mai érzé­ket kívánó szek­tor­nak és annak részt­vevői­nek műkö­dé­sét.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül. Egy sze­mesz­ter tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. Szemeszter
Economics & Management
2. Szemeszter
Cultural Awareness & Customer Relations
3. Szemeszter
Optimisation and reve­nue manage­ment The con­cepts of cul­ture and the hos­pi­ta­lity industry Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Financial manage­ment through key figu­res and annual report Guest/customer beha­vi­our Záróvizsga
Departmental and acti­vity bud­ge­ting Negotiation tech­ni­ques
Investments and financ­ing Organisational cul­ture
Distribution of costs Választható tan­tár­gyak
Employment law and work envi­ron­ment sys­tem
Human resource manage­ment and lea­ders­hip
Philosophy of sci­ence and methods

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Felvételi Követelmények

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte. Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

oldal for­ras, kep for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember