Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

International Sales and Marketing — CPH Business

 ID 100129657 300x225 International Sales and Marketing  CPH Business
Képzésinformáció
Képzés neve Bachelor Degree in International Sales and Marketing (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: 1–2. sze­mesz­ter: €4.300/szemeszter; 3. sze­mesz­ter: €3.400
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Tantárgyak
 • Marketing
 • Logistics
 • Law
 • Management
 • Economics
 • Sales
 • Innovation
 • Industry and Competitors
Karrierlehetőségek
 • Marketing Manager
 • Export Manager
 • Sales Manager
 • Sales and Marketing Co-ordinator
 • International Sales Representative
 • Sales Support Executive
 • Key Account Manager
 • Sales Planner

Ezen más­fél éves prog­ram célja, hogy olyan üzleti, gaz­da­sági, kom­mu­ni­ká­ciós és mar­ke­ting szak­tu­dás­sal lássa el hall­ga­tóit, mely­nek során nem­zet­közi kör­nye­zet­ben tanul­ják és tapasz­tal­ják meg a ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok keres­let­ve­zé­relt beszer­zé­sét és érté­ke­sí­té­sét, keres­ke­delmi tevé­keny­sé­gek opti­má­lis szer­ve­zé­sét és irá­nyí­tá­sát. A gaz­da­sági folya­ma­tok mel­lett kiemelt hang­súlyt feke­tet a prog­ram a kom­mu­ni­ká­ciós esz­kö­zökre, illetve a kul­tu­rá­lis különb­sé­gekre, melyek­nek sike­res keze­lé­sére az aka­dé­mia töké­le­tes fel­té­te­le­ket biz­to­sít hall­ga­tói szá­mára az osz­tá­lyo­kat érintő nem­zet­közi kör­nye­zet meg­te­rem­té­sé­vel.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül, és tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető sze­mesz­te­ren­ként.

1. Szemeszter 2. Szemeszter 3. Szemeszter
The cus­to­mer as a star­ting point The sales base Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Industry and Competitors The sales per­for­mance Záróvizsga
Innovation Follow-up and Retention
Methodology Elective course ele­ment

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

Felvételi Követelmények:

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte. Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality BA Top-Up
Sport Management BA Top-Up

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember